< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫnTổng kết hoạt động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018

Căn cứ công văn số 184/LĐLĐ-CSPL ngày 10/5/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018;
 Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hướng dẫn các Công đoàn bộ phận trực thuộc tổng kết hoạt động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động của công đoàn bộ phận và chất lượng các phong trào thi đua trong CBVC, người lao động, đoàn viên công đoàn. Nêu được những thành tích nổi bật, những tồn tại và nguyên nhân cũng như những bài học kinh nghiệm, kiến nghị sau một năm tổ chức hoạt động.
- Việc bình xét thi đua , khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng và cùng phát triển; bình xét các danh hiệu thi đua công đoàn nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn bộ phận, Nhà trường vững mạnh; bảo đảm tính thống nhất giữa tính chất, hình thức, đối tượng khen thưởng, kết quả thành tích đạt được phải đúng với tiêu chuẩn quy định.
II.  NỘI DUNG TỔNG KẾT
(Tổng kết, đánh giá theo nội dung trong mẫu số 1)
III. BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Các văn bản căn cứ và quy trình bình xét thi đua, khen thưởng
1.1. Các văn bản căn cứ
      Các Công đoàn bộ phận thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng theo quy định của tổ chức công đoàn. Tiến hành đánh giá, xếp loại từ tổ công đoàn trực thuộc công đoàn bộ phận. Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học. Các công đoàn bộ phận bình xét thi đua, khen thưởng căn cứ theo các văn bản hướng dẫn như sau:
- Quyết định số 126/QĐ-LĐLĐ ngày 29/3/2016 về việc ban hành quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;     
-  Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;
- Công văn số 184/LĐLĐ-CSPL ngày 10/5/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018;
            1.2. Quy trình bình xét
 - Đối với công đoàn bộ phận không có tổ công đoàn thì tiến hành họp toàn thể đoàn viên công đoàn để bình xét; Đối với công đoàn có tổ công đoàn thì tổ công đoàn họp toàn thể đoàn viên công đoàn bình xét và tổng hợp danh sách gửi BCH công đoàn bộ phận; BCH công đoàn bộ phận thành lập Hội đồng thi đua tổ chức họp bình xét và gửi danh sách về văn phòng Công đoàn Trường.
- Hội đồng thi đua khen thưởng khi họp xét khen thưởng tiến hành bỏ phiếu kín để bình xét đối với các danh hiệu thi đua và suy tôn hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân.
- Tỷ lệ kết quả bỏ phiếu phải đạt > 50% trở lên trên tổng số đoàn viên hoặc thành viên Hội đồng dự họp được lấy từ cao xuống thấp đối với các danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc đề nghị các cấp khen thưởng.
2. Thành phần Hội đồng thi đua, khen thưởng
- Công đoàn Trường: Toàn bộ Ban chấp hành công đoàn trường và Chủ tịch các công đoàn bộ phận.
- Công đoàn bộ phận: Chủ tịch công đoàn bộ phận làm chủ tịch hội đồng, mời đại diện lãnh đạo đơn vị chuyên môn làm phó chủ tịch hội đồng, mời đại diện chi ủy và các thành viên là ủy viên BCH công đoàn bộ phận, tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc công đoàn bộ phận là thành viên hội đồng.
3. Danh hiệu thi đua
2.1. Danh hiệu thi đua cá nhân (Có 3 loại):
a. “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”
Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh công sở; không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt của tổ chức công đoàn: đóng đoàn phí đầy đủ, kịp thời; tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động quyên góp, xã hội từ thiện và các phong trào  khác do công đoàn Trường phát động ( có đăng ký tham gia ít nhất 01 hoạt động cụ thể trong năm)…; tích cực trong công tác thăm hỏi, động viên đồng nghiệp khi ốm đau, vui buồn; đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp trong công tác.
- Đối với cán bộ công đoàn (từ uỷ viên BCH Công đoàn bộ phận trở lên) phải nhiệt tình với công tác công đoàn, có biện pháp đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn, được đoàn viên tín nhiệm.
b. “Đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”
Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh công sở; không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
 - Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của tổ chức công đoàn: đóng đoàn phí đầy đủ; tham gia đầy đủ các hoạt động quyên góp, xã hội từ thiện và các phong trào khác do công đoàn Trường phát động…; tích cực trong công tác thăm hỏi, động viên đồng nghiệp khi ốm đau, vui buồn; đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp trong công tác.
c. Đoàn viên công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ:
Là Đoàn viên công đoàn không đạt các yêu cầu tại mục 2.1.a và 2.1.b
2.2. Danh hiệu thi đua tập thể (Có 3 loại):
            a. Danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc
Danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
            - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công đoàn giao.
            - Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động.
            - Đoàn viên công đoàn bộ phận tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do Nhà trường và Công đoàn Trường tổ chức.
            - Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn đồng cấp và Công đoàn cấp trên;
            - Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của công đoàn, cơ quan, đơn vị.
            b. Danh hiệu “Công đoàn bộ phận tiên tiến
Danh hiệu “Công đoàn bộ phận tiên tiến” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
            - Hoàn thành nhiệm vụ được Công đoàn giao.
            - Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Công đoàn phát động.
            - Đoàn viên công đoàn bộ phận tham gia chưa đầy đủ các buổi sinh hoạt do Nhà trường và Công đoàn Trường tổ chức.
            - Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn đồng cấp và Công đoàn cấp trên;
            - Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Công đoàn, cơ quan, đơn vị.
            c. Danh hiệu “Công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ
Là Công đoàn bộ phận không đạt các yêu cầu tại mục 2.2.a và 2.2.b.
4. Hình thức xét khen thưởng
Lưu ý: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động và Liên đoàn Lao động Tỉnh chỉ xét đề nghị đối với Công đoàn Trường và cá nhân đoàn viên Công đoàn, không tặng Bằng khen cho Công đoàn bộ phận trực thuộc.
4.1. Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Tỉnh xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở;
- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen của Tổng Liên đoàn đã đưuọc tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh.
Số lượng Bằng khen toàn Công đoàn Trường được đề nghị lên cấp trên: 01 cá nhân
4.1. Bằng khen Liên đoàn Lao động Tỉnh
Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn là gương điển hình trong công nhân, viên chức, lao động của ngành, địa phương;
- Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”; đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp liền kề với năm đề nghị.
Số lượng Bằng khen toàn Công đoàn Trường được đề nghị  lên cấp trên: 03 cá nhân.
4.3. Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường
a. Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Là điển hình xuất sắc tiêu biểu của tổ chức, của công đoàn Trường CĐSP Nghệ An. Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn trường tổ chức, phát động ( có đăng ký và tham gia ít nhất 01 hoạt động cụ thể đạt thành tích, hiệu quả trong năm)
- Có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào CBVCNLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
b. Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xét tặng cho tập thể là Công đoàn bộ phận đạt các tiêu chuẩn sau:
-  Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Là tập thể xuất sắc tiêu biểu thuộc Công đoàn Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
- Có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào CBVCNLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
c. Số lượng:
- Đối với cá nhân: Mỗi Công đoàn bộ phận đề nghị khen thưởng không quá 10% tổng số đoàn viên. Đối với các công đoàn bộ phận, các công đoàn bộ phận ghép có dưới 10  đoàn viên công đoàn thì mỗi đơn vị giới thiệu 01 người (lập danh sách theo thứ tự tín nhiệm từ trên xuống).
- Đối với tập thể: Số lượng các Công đoàn bộ phận đề nghị khen thưởng không quá 30% tổng số Công đoàn bộ phận trực thuộc.
* Lưu ý: Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng phải là những đoàn viên đã có đăng ký khen thưởng của năm học 2017 - 2018.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC TỔNG KẾT VÀ NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian tổ chức tổng kết
- Các Công đoàn bộ phận phối hợp chuyên môn triển khai cùng với tổng kết năm học của đơn vị (theo hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng).
- Công đoàn Trường dự kiến thời gian tổ chức xét thi đua khen thưởng từ ngày 25/6 đến 30/6/2017.
2. Thời gian nộp hồ sơ
Hồ sơ Tổng kết hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017 - 2018 gồm có:
- Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Mẫu 01).
- Biên bản họp xét danh hiệu thi đua của đơn vị (Mẫu 02).
- Bảng Tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng hoạt động Công đoàn (Mẫu 03).
- Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng (Mẫu 04).
- Báo cáo thành tích đối với các tập thể (Mẫu 05) và cá nhân đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng (Mẫu 06).
- Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng và kết quả hoạt động (Mẫu 07).
Ghi chú: Các biểu mẫu download tại mục Công đoàn trên website Trường.
- Các công đoàn bộ phận tổ chức thực hiện và gửi hồ sơ bằng văn bản về Văn phòng Công đoàn qua đồng chí Đoàn Thị Hồng Lan, Uỷ viên Ban Tổ chức - Thi đua Công đoàn Trường và kèm theo file mềm từ mẫu 02 đến mẫu 06 qua địa chỉ email: congdoancdspna@gmail.com chậm nhất vào ngày 22/6/2018.
- Công đoàn Trường chỉ xét khen thưởng đối với những đơn vị nộp báo cáo và hồ sơ khen thưởng đúng mẫu và thời gian quy định.
Đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình và đảm bảo tiến bộ thời gian./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển