< Trở về giao diện Mobile

Thông báo v/v đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2015 - 2016.

    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NGHỆ AN
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP
 
Số: 45 / TB-CĐCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
         Vinh, ngày 19  tháng 10  năm 2015.
          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NGHỆ AN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Số: 45 / TB-CĐCS                                                                                                   Vinh, ngày 19  tháng 10  năm 2015.
 
 
THÔNG BÁO
v/v đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2015 - 2016.
 
                                              Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận trong trường.
 
           Căn cứ hướng dẫn số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của TLĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn;
           Căn cứ Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo quyết định  số 115/QĐ-LĐLĐ ngày 07/5/2015.
           Ban thường vụ công đoàn Trường CĐSP Nghệ An hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2015 - 2016 như sau:
           I. Đối tượng khen thưởng:
           Cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn, các công đoàn bộ phận thuộc khoa, tổ, bộ môn của trường CĐSP Nghệ An.
           II. Đăng ký thi đua:
           1. Đầu năm, các đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể cá nhân trong đơn vị và nộp đăng ký (Theo biểu mẫu ) về Văn phòng Công đoàn trước ngày 15/11/2015.
           2. Đơn vị, cá nhân nào không đăng ký thi đua thì không được xét khen thưởng
           III. Các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua:
           1. Danh hiệu thi đua cá nhân
           1.1. Danh hiệu thi đua cá nhân
           - Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
           - Đoàn viên Công đoàn HTNV
          1.2. Danh hiệu thi đua tập thể
          - Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc
          - Công đoàn bộ phận vững mạnh
          - Công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ
          2. Hình thức khen thưởng:
         - Bằng khen BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam
         - Bằng khen BCH LĐLĐ Tỉnh Nghệ An
         - Kỉ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
         - Giấy khen của BCH CĐ trường
          Ghi chú: Biểu mẫu đăng ký  đã được gửi qua mail congdoancdspna@gmail.com
 
           Nơi gửi:                                                                                    TM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
                - LĐLĐ Nghệ An (để báo cáo);                                                                   Chủ tịch
                - Đảng uỷ nhà trường (để báo cáo);  
                - Hiệu trưởng, Các Phó HT (để phối hợp);
                - Các Đ/c UVBCH (để thực hiện);                                                                (Đã Ký)
                - Các CĐ bộ phận (để thực hiện);                       
                - Lưu VP công đoàn.                                                                                 
                                                                                                                                   Lê Thị Lệ Hà
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển