< Trở về giao diện Mobile

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết

Triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

Nghiệp vụ công tác Đảng

Để đánh giá đảng viên, cần phải nắm vững những nội dung, phương pháp nào và đảng viên được xếp loại theo những mức nào?

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển