< Trở về giao diện Mobile

Công văn đến số 33 - CTr/TU của Tỉnh Ủy Nghệ An

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.