< Trở về giao diện Mobile

Chuẩn bị tổ chức Đại hội và tham luận cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu các Tiểu ban phục vụ Đại hội và phân công cho các chi bộ, đoàn thể chuẩn bị tham luận để trình bày tại Đại hội như sau:
1. Các Tiểu ban phục vụ Đại hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Các đồng chí trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát các công việc của Tiểu ban mình phụ trách; chủ động phối hợp với các tiểu ban khác để rà soát, kiểm tra các công việc được giao.
2. Đảng ủy phân công các chi bộ, đoàn thể thực hiện tổng hợp và hoàn thiện góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và chuẩn bị tham luận để trình bày tại Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
2.1. Tổng hợp và hoàn thiện góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên:
- Chi bộ Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục (chủ trì) và Chi bộ Mầm non: Tổng hợp và hoàn thiện góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm (chủ trì) và Chi bộ Giáo dục thể chất - Nghệ thuật:
Tổng hợp và hoàn thiện góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV.
2.2. Chuẩn bị tham luận tại Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:
- Chi bộ khoa Trung học cơ sở: Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt và quản lý học viên người nước ngoài tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”. 
- Chi bộ khoa Ngoại ngữ: Giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ và ứng dụng CNTT cho cán bộ, đảng viên và người học”.
- Chi bộ khoa Tiểu học: Những định hướng cần chỉ đạo để xây dựng và phát triển Trường Tiểu học và THCS thực hành sư phạm Nghệ An”.
- Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch: “Một số giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”.
- Chi bộ Quản trị - Thư viện: “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và quản lý trong thời kỳ công nghệ số”.
- Chi bộ Đào tạo - Thanh tra: “Đổi mới phương thức tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng gắn với công tác bảo đảm chất lượng giáo dục tại Trường CĐSP Nghệ An.
- Ban Thường vụ Công đoàn Trường: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”.
- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên: “Vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong việc phối hợp với các tổ chức, đơn vị để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh niên, HSSV”.
          Lưu ý: Bài viết trên khổ giấy A4, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Mỗi tham luận trình bày tại Đại hội không quá 10 phút. Các tham luận phải gửi về Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường để duyệt nội dung và biên tập trước ngày 06/5/2020 bằng văn bản qua Văn phòng Đảng ủy và file mềm qua địa chỉ email: hathanh1974@gmail.com.
3. Các Đảng ủy viên được giao phụ trách các chi bộ chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị các tham luận trước khi gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy.
4. Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể tích cực triển khai, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV tại chi bộ, đơn vị và tổ chức mình phụ trách.
Nhận được Công văn này, đề nghị các chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện đúng thời gian quy định./.   
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển