< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Sáng ngày 06/8/2018, Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
Đến dự với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh  -  Ủy viên Ban chấp hành Thành ủy Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh là báo cáo viên của Hội nghị. 
Về phía Nhà trường có đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường.
Khai mạc Hội nghị, Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ triển khai Kế hoạch số 77 - KH/ĐU ngày 31/7/2018 về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu toàn thể đảng viên, viên chức trong nhà trường nêu cao tính tự giác, trách nhiệm trong việc quán triệt, học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
 
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Vinh -  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: 
- Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.  
- Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" với mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.  
- Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
Toàn cảnh Hội nghị
Đặc biệt tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Vinh đã phân tích thực trạng, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là Nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.
 
 
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh báo cáo viên của Hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng bộ Trường gồm 13 nhiệm vụ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị, sau hội nghị này, các chi bộ, tổ chức trực thuộc tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch một cách nghiêm túc đồng thời cần tiếp tục tổ chức quán triệt một cách sâu sắc đến toàn thể đảng viên, viên chức hiểu rõ các nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đã được thông qua, trong đó chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và các điểm mới; tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)  để xây dựng chương trình hành động phù hợp với tổ chức mình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả để Nghị quyết Trung ương 7(khóa XII) và các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp thực hiện Nghị quyết đi vào cuộc sống./.
Bài: Thương Hiền, Ảnh: Thanh Nga
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển