< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2020

Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/ThU ngày 31/03/2020 của Thành ủy Vinh về việc tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với đất nước, cách mạng Việt Nam, cách mạng vô sản thế giới nói chung và đối với tỉnh Nghệ An nói riêng.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phủ định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh sinh viên trong việc thực hiện Di chúc của Người. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đồng thời nêu gương “ người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và tình hình hiện nay tránh phô trương, hình thức.
- Chú trọng tuyên truyền, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tuyên truyền những tấm gương "người tốt, việc tốt", các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra  . 
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên.
- Các chi bộ, tổ chức, đơn vị tiến hành các hoạt động sinh hoạt chính trị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ và tổ chức, đơn vị.
- Tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác.
-  Tổ chức tổng kết Kế hoạch 173-KH/ThU của Thành Ủy Vinh về đợt hoạt động với chủ đề “ Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020 và suy tôn 01 tập thể đề nghị Thành ủy Vinh xét khen thưởng.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
- Tiếp đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu; đăng tải các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Web trường.
- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường.. trên các trục đường đi qua cổng trường cả 2 cơ sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ phận Tuyên giáo Đảng ủy
Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch 173-KH/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “ Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020.
- Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Phòng Tổ chức – Hành chính 
 - Chủ trì lấy tin bài, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảng tải trên Web trường, treo các băng cờ, khẩu hiệu, pa no, áp phíc...
- Tham mưu bố trí thời gian địa điểm dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
3. Phòng Quản trị- Công tác HSSV
- Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên.
- Xây dựng các phương án an ninh trật tự, làm tốt công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch đẹp.
5. Các Tổ chức đoàn thể Công đoàn, đoàn TN
- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay để tham mưu xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, tọa đàm nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19/5.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với phòng Quản trị - Công tác HSSV tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh,  sạch,  đẹp.
V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2020!
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
4.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển