< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 02 - Từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/09
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: KH - TC, TC - HC, ĐT - NCKH, QT - CTHSSV
8h00 - Phòng họp 1
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Trường làm việc với cấp ủy Chi bộ khoa Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 09-QĐ/UBKTĐU ngày 22/7/2021; Đảng viên Chi bộ khoa Tiểu học
15h00 - Trực tuyến
Thứ  3
Ngày 14/09
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 15/09
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH  Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ
8h00 - Phòng họp 1
Họp Thường trực HĐTS 2021 xác định điểm chuẩn ngành CĐ GDMN
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, KH - TC, TC - HC, TT - ĐBCLGD; Trưởng khoa GDMN
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 16/09
Họp giao ban phiên Tháng 9
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng uỷ; BGH; Trưởng các đơn vị, tổ chức; Kế toán trưởng
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 17/09
Duyệt Kế hoạch năm học của các đơn vị: QT - CTHSSV; TT TV - TB
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Trưởng, Phó các đơn vị, BCH Công đoàn; mời Hiệu trưởng trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học của các đơn vị: TC - HC, KH - TC
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 374/QĐ-CĐSPNA ngày 23 tháng 8 năm 2021; Trưởng, Phó các đơn vị, BCH Công đoàn; mời  Kế toán trưởng
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 18/09
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/09 
 
 
 
 
Lưu ý: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
- Tiếp tục dạy học trực tuyến.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.