< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 12 - Từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 11/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 12 /11
Họp báo cáo công tác thực hiện Lễ Kỷ niệm 60 năm  thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; trưởng các Tiểu Ban; Kế toán trưởng
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 13/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 14/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 15/11
Họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 529/QĐ/-CĐSPNA ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng.
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 16/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 17/11
 
 
 
  
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.