< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 35 - Từ ngày 02 tháng 05 năm 2022 đến ngày 08 tháng 5 năm 2022 (Có chỉnh sửa)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 02/05
Nghỉ bù ngày Lễ 30/4
 
 
 
Thứ 3
Ngày 03/05
Nghỉ bù ngày Lễ 01/5
 
 
 
Thứ 4
Ngày 04/05
Họp BTV Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BTV
9h00 - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BCH Đảng uỷ
14h00 - Phòng họp 1
Thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 1)
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BCH Đảng uỷ
16h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 05/05
Thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 2)
Ông Trần Anh Tư
Thành ủy; Uỷ viên BCH Đảng uỷ; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị; Trưởng các tổ chức, đoàn thể
9h30- Phòng họp 1
Thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 3)
Ông Trần Anh Tư
Thành ủy; Uỷ viên BCH Đảng uỷ
10h00 - Phòng họp 1
Thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 4)
Ông Trần Anh Tư
Thành ủy; Uỷ viên BCH Đảng uỷ; BGH; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các tổ chức, đoàn thể
10h15 - Phòng họp 1
Thực hiện quy trình Bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ, uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 (Bước 5)
Ông Trần Anh Tư
Thành ủy; Uỷ viên BCH Đảng uỷ
10h30 - Phòng họp 1
Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định số 169/QĐ-CĐSPNA ngày 22/4/2022
14h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
15h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 06/05
Họp Giao ban phiên tháng 5
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị; Trưởng các tổ chức, đoàn thể.
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 07/05
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 08/05
 
 
 
 
 
Lưu ý: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
           
           
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.