< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 36 - Từ ngày 09 tháng 05 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/05
Họp bàn về công tác thông tin tuyên truyền
Ông Trần Anh Tư
BGH; Đ/C Nguyễn Lâm Huy phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng uỷ; Trưởng, Phó phòng TC - HC; Bộ phận thông tin tuyên truyền phòng TC - HC; Mời: BTV Đảng uỷ, CT Công đoàn trường, BT Đoàn TN, CT Hội SV
14h30 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 10/05
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại trường THSP - Chuyên đề BB2 (Tâm lý học giáo dục)
Ông Trần Anh Tư
Bà Nguyễn Thị Kim Chung; GV tham gia tập huấn theo danh sách
7h00 - Phòng D104
(Cả ngày)
Tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng
Ông Đặng Xuân Trường
Theo Kế hoạch số 14/KH-CĐSPNA ngày 29/4/2022
8h00 - Nhà D
Phòng D311
Kiểm tra thực tập sư phạm I tại Vinh
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 06/5/2022
8h00 - Các trường MN tại Vinh (Cả ngày)
Thứ 4
Ngày 11/05
Kiểm tra thực tập sư phạm I tại Vinh
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 06/5/2022
8h00 - Các trường MN tại Vinh (Cả ngày)
Thứ 5
Ngày 12/05
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại trường THSP - Chuyên đề A9 (Kỷ luật tích cực)
Ông Trần Anh Tư
Bà Nguyễn Thị Kim Chung; GV tham gia tập huấn theo danh sách
7h00 - Phòng D102
(Cả ngày)
Sở Tài chính duyệt quyết toán năm 2021
Sở Tài chính
Phòng Ngân sách Sở Tài chính; BGH; Phòng KH - TC
8h00 - Phòng họp 1
(Cả ngày)
Kiểm tra công tác PCCC
Phòng Cảnh sát PCCC
Công an Tỉnh
Phòng CS PCCC Công an Tỉnh; Đại diện: BGH,  Phòng QT-CTHSSV,
TT ĐT - BDNV&KNM
8h00 - Cơ sở 2
Kiểm tra thực tập sư phạm II tại Vinh
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 06/5/2022
8h00 - Trường THSP; trường MN tại Vinh
(Cả ngày)
Hội nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các Trường CĐSP hiện nay
Hiệp hội các trường ĐH - CĐ Việt Nam
Hiệu trưởng; Một số đơn vị liên quan
13h30 - CĐSP
Điện Biên
Thứ  6
Ngày 13/05
Sở Tài chính duyệt quyết toán năm 2021
Sở Tài chính
Phòng Ngân sách Sở Tài chính; BGH; Phòng KH - TC
8h00 - Phòng họp 1
(Cả ngày)
Kiểm tra thực tập sư phạm II tại Vinh
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 06/5/2022
8h00 - Trường THSP; trường MN tại Vinh
(Cả ngày)
Thứ  7
Ngày 14/05
Phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2022 - 2023
Ông Trần Hải Hưng
BGH; Ban thu nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2022 - 2023
7h00 - Nhà A - P105
Trường THSP
Tổ chức chương trình Trạng nguyên nhí NA.PPS 2022 Ông Trần Hải Hưng BGH; Trưởng các tổ chức đơn vị; Phó HT, toàn thể CBGV, học sinh các lớp khối 1 trường THSP; mời SV các đoàn TTSP 8h00 - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 15/05
 
     
 
Lưu ý: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
           
 
           
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.