< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 41 - Từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021 (Có sửa đổi)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 14/06
Họp Hội đồng xét tuyển học sinh Trường THSP năm học 2021 - 2022
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 234/QĐ-CĐSPNA ngày 03/6/2021
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 15/06
Làm việc với BHXH giải quyết chế độ chính sách
BHXH Tỉnh
BHXH Tỉnh; đại diện lãnh đạo, viên chức các phòng: TC - HC, KH - TC; Thân nhân thầy Nguyễn Viết Minh
8h00 - GĐ thân nhân thầy Nguyễn Viết Minh
- TP Vinh
Họp Thường trực Hội đồng xếp loại viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 280/QĐ-CĐSPNA ngày 11/6/2021
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 16/06
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 17/06
Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng công đoàn trường bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn năm học 2020 - 2021
Ông Nguyễn Văn Thành
Hội đồng thi đua, khen thưởng công đoàn trường theo Quyết định số 04/QĐ-CĐCS ngày 01/02/2021
14h00 -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 18/06
Họp Hội đồng xếp loại viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 280/QĐ-CĐSPNA ngày 11/6/2021
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 19/06
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 20/06
 
 
 
 
Lưu ý: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.