< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 48 - Từ ngày 01 tháng 08 năm 2022 đến ngày 07 tháng 8 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/8
Họp Hội cựu giáo chức
Ông Lê Minh Truyên
BCH Hội Cựu giáo chức; Tổ trưởng các tổ
7h30 - Phòng họp 1
Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn (Bước 1)
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBTV Công đoàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn (Bước 2)
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
15h00 - Phòng họp 1
Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn (Bước 3)
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn trường
15h30 - Phòng họp 1
Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn (Bước 4)
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBTV Công đoàn trường
16h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 02/8
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 03/8
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 04/8
Hội ý về Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, Hợp đồng Nhà bếp
Ông Nguyễn Văn Dũng
Trưởng các đơn vị: Phòng TC - HC, Phòng KH - TC, Trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Gặp mặt giáo viên Hợp đồng thỉnh giảng tại trường THSP
Ông Trần Anh Tư
BGH; Mời giáo viên thỉnh giảng năm học 2022 - 2023; Trưởng các đơn vị: Phòng KH - TC, Phòng ĐT - NCKH; Trường THSP; Phòng TC - HC
9h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 05/8
Hội nghi nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
Thành uỷ Vinh
Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà; Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
7h30 - Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Kiểm tra, soát xét và đề xuất phương án xử lý đối với Khu đất tập thể cũ tại khối 23, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Sở Tài nguyên
và Môi trường
Đồng chí Trần Anh Tư; Đồng chí Chu Tuấn Anh; Đồng chí Nguyễn Văn Thành
8h00 -  Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ  7
Ngày 06/8
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 07/8
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.