< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 48 - Từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 21 tháng 7 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 48 - Từ ngày 15 tháng  7 năm 2019 đến ngày 21 tháng 7 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 15/7
Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 362/QĐ-CĐSPNA ngày 12/7/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
  Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 361/QĐ-CĐSPNA ngày 12/7/2019 Từ 15h00 - Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 16/7
Thi kết thúc học phần kỳ 2 lớp TCMN VLVH tại Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
 Ban coi thi  Từ 7h00 – Tại huyện Diễn Châu
  Họp Tiểu ban Lễ nghi, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Ông Nguyễn Văn Thành Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019 Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 17/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 18/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 19/7
Khai giảng lớp BDCBQLGD tại Kỳ Sơn
Ông Trần Anh Tư
 BGH; Trung tấm ĐT-BDNV&KNM  Từ 7h00 – Tại huyện Kỳ Sơn
  Hội ý Lãnh đạo Trường Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 20/7
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 21/7
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.