< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 49 - Từ ngày 09 tháng 8 năm 2021 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/08
 
 
 
 
Thứ  3
Ngày 10/08
Họp BTC Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021, Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
Ông Lưu Tiến Hưng
BTVĐU, BGH, Trưởng các đơn vị: TC-HC, KH-TC, QT&CTHSSV, TV-TB, đ/c Nguyễn Lâm Huy
8h00 -  Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BTV Công đoàn Trường
14h30 - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BCH Công đoàn Trường
15h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 11/08
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 12/08
Tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Sơ kết 5 năm  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Đảng ủy; BGH; Chi ủy các Chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Kế toán trưởng; Trưởng, phó bộ môn; Tổ trưởng chuyên môn Trường THSP; BTV CĐ Trường; BCH các CĐ Bộ phận; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch HSV (Theo thông tri triệu tập); các Đảng viên, viên chức được tôn vinh.
8h00 - Hội trường 1
Họp HĐ điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CĐGDMN, hệ chính quy.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 120/QĐ-CĐSPNA ngày 09/3/2021
14h30 -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 13/08
 
 
 
 
Thứ  7
Ngày 14/08
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 15/08 
 
 
 
 
Lưu ý:   - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
   - Các đơn vị triển khai xây dựng, đề xuất kế hoạch năm học 2021-2022.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.