< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 53 - Từ ngày 19 tháng 8 năm 2019 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 53 - Từ ngày 19 tháng  8 năm 2019 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 19/8
Khai mạc Lớp BDNV sư phạm Tiểu học tại huyện Yên Thành Ông Nguyễn Lâm Huy Giáo viên các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành; các giảng viên tham gia bồi dưỡng  Từ 7h30' - Huyện Yên Thành
 
 
Họp Ban chỉ đạo Hội nghị công chức, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 411/QĐ-CĐSPNA ngày  19/8/2019
Từ 15h30 – Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 20/8
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 21/8
Họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 292/QĐ-CĐSPNA ngày 11/6/2019; Mời đ/c Lê Đình Cường (Bí thư đoàn TN), đ/c Lê Văn Lưu (Chủ tịch Hội SV)
Từ 14h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 22/8
Khai mạc Lớp BDNV sư phạm Tiểu học tại huyện Diễn Châu
Ông Nguyễn Lâm Huy
Giáo viên các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu; các giảng viên tham gia bồi dưỡng
Từ 7h30' - Huyện Diễn Châu
 
Thứ 6
Ngày 23/8
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 24/8
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 25/8
Thi Tốt nghiệp K58 SPTA liên kết với Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
Ban coi thi theo Quyết định của Trường Đại học Vinh
Từ 7h00' - Tại CS2 Trường CĐSPNA
               
 
 
 
Trọng tâm:               - Chuân bị các điều kiện CSVC phục vụ năm học mới 2019 – 2020;
                                - Các tổ chức hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.