< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 43 - Từ ngày 04 tháng 6 năm 2018 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung))

                                                         
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 43 - Từ ngày 04 tháng 6 năm 2018 đến ngày 10 tháng  6  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/6
Họp Hội đồng  thi tốt nghiệp TCCN năm  2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 370/QĐ-CĐSPNA ngày 21/5/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét ĐGKQRL học kỳ 2, năm học 2017 -2018 cho sinh viên K37 hệ Cao đảng  chính quy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 16/3/2018
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 05/6
Khai giảng các lớp năng khiếu tại cơ sở 2
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Viên chức Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; giáo viên và học sinh các lớp năng khiếu
Từ 7h30’ - Cơ sở 2
Họp BTV Công đoàn trường
Bà Lệ Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV Công đoàn
Từ 9h00’ - VP Công đoàn
Hội nghị BCH Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đảng ủy; BTV Tỉnh đoàn; BCH Đoàn trường
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 06/6
Họp Ban coi thi, chấm thi, phục vụ thi tốt nghiệp TCCN năm 2018
Ông Trần Anh Tư
Ban coi thi, chấm thi theo Quyết định số: 374/QĐ-CĐSPNA ngày 21/5/2018; cán bộ phục vụ thi
Từ 14h30’ – Hội trường cơ sở 1
 
Thứ  5
Ngày 07/6
Thi tốt nghiệp K57TCSP Mầm non, Tiểu học năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng thi; học sinh K57TCSP Mầm non, Tiểu học
Từ 6h45’ - Nhà A
Giao ban cơ quan phiên tháng 6/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng, phó các khoa, phòng, ban, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn trường; Bi thư đoàn trường; Chủ tịch Hội SV trường.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Trợ lý tổ chức các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non; lớp trưởng các lớp K39 hệ CĐ
Ông Trần Anh Tư
Lãnh đạo Phòng CT HSSV; Trợ lý tổ chức các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non; lớp trưởng các lớp K39 hệ CĐ
Từ 16hh00’ - Phòng họp 1
 
 
Th 6
Ngày 08/6
 
Thi tốt nghiệp K57TCSP Mầm non, Tiểu học năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng thi; học sinh K57TCSP Mầm non, Tiểu học
Từ 6h45’ - Nhà A, C
Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng; đ/c Trần Thương Hiền – chuyên viên Thi đua
Từ 8h00’ - Tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Giao tế
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại TP. Vinh; huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành, Anh Sơn.
- Giám đốc Trung tâm    ĐT-BDNV&KNM;
- Giám đốc Trung tâm GDTX các huyện
Theo quyết định
Từ 7h00’ - Tại các Trung tâm nơi đặt lớp
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 09/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 10/6
 
 
 
 
Trọng tâm:        Thi tốt nghiệp cho học sinh K57 Trung cấp năm học 2017 - 2018
Lưu ý:                   Học sinh K57 Trung cấp chuyển dữ liệu thi Thực hành nghề nghiệp vào máy tính theo bàn thi đã quy định.
                                                         
                       
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.