< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 44 - Từ ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng 6 năm 2018 (có sửa đổi)

     
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 44 - Từ ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng  6  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 11/6
Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế công trình sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng, phó phòng KH-TC; phó phòng HC-QT
Từ 8h00’  – Phòng họp1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 10h00’  – Phòng họp1
Thứ  3
Ngày 12/6
Họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2017 -2018 cho HSSV K37 và K57
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 270/QĐ-CĐSPNA ngày 16/4/2018
Từ 14h00’  – Phòng họp1
Họp Ban xây dựng Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban xây dựng Đề án theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2018
Từ 16h30’  – Phòng họp1
Thứ  4
Ngày 13/6
Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy
Sở Nội vụ
Ban xây dựng Đề án theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2018
Từ 13h30’  – Văn phòng
Sở Nội vụ
   Thứ  5
Ngày 14/6
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH và các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 14h00’  – Phòng họp1
Thứ 6
Ngày 15/6
 
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp K37 CĐ chính quy năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 376/QĐ-CĐSPNA ngày 22/5/2018
Từ 8h00’  – Phòng họp1
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp TCCN hệ chính quy năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 326/QĐ-CĐSPNA ngày 07/5/2018
Từ 9h30’  – Phòng họp1
Phê duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy
Ông Lê Minh Thông – PCT UBND tỉnh
Ban xây dựng Đề án theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPNA ngày 06/6/2018
Từ 13h30’  – Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 10h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 16/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 17/6
 
 
 
 
           
Trọng tâm:          - Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV chính quy.
                               - Phê duyệt điều chỉnh tổ chức bộ máy nhà trường.
                      
           

 
                       
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.