< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 46 - Từ ngày 25 tháng 6 năm 2018 đến ngày 01 tháng 7 năm 2018

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 46 - Từ ngày 25 tháng 6 năm 2018 đến ngày 01 tháng 7 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 25/6
Cán bộ, viên chức tham gia làm nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
UBND tỉnh Nghệ An
Theo Quyết định
Tại các điểm thi (cả ngày)
Cán bộ, viên chức tham gia làm nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
UBND tỉnh Nghệ An
Theo Quyết định
Tại các điểm thi (cả ngày)
Thứ  3
Ngày 26/6
Cán bộ, viên chức tham gia làm nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
UBND tỉnh Nghệ An
Theo Quyết định
Tại các điểm thi (cả ngày)
Thứ  4
Ngày 27/6
Cán bộ, viên chức tham gia làm nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
UBND tỉnh Nghệ An
Theo Quyết định
Tại các điểm thi (cả ngày)
     
 
       Thứ  5
Ngày 28/6
Họp Đánh giá xếp loại viên chức năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 416/QĐ-CĐSPNA ngày 04/6/2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Họp Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 448/QĐ-CĐSP ngày 21/6/2018
Từ 10h00’- Phòng họp 1
BGH  họp với Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH.
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH
Từ 14h00’-  Phòng họp 1
Hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng theo chuẩn CDNN lần thứ 1 (đợt I), năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí trong ban triển khai thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng theo chuẩn CDNN lần thứ 1 (đợt I), năm 2018 (theo Quyết định số 244/QĐ-CĐSPNA ngày 05/4/2018
Từ 16h00’  - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 29/6
 
Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư làm việc với các lớp học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư; Lớp trưởng các lớp LHS Lào; Giáo viên chủ nhiệm, Trưởng khoa THCS, TP CTHSSV; Trưởng ban KTX; Nhà ăn sinh viên
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 448/QĐ-CĐSP ngày 21/6/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC -ĐN, KH -TC, HC- QT, ĐT- NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 16h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 30/6
Thi Tuyển sinh Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng tuyển sinh và các cá nhân, tổ chức liên quan
Từ 6h45’ - Nhà A(cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 01/7
Thi Tuyển sinh Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng tuyển sinh và các cá nhân, tổ chức liên quan
Từ 6h45’ - Nhà A(cả ngày)
           
Trọng tâm: - Thi THPT quốc gia năm 2018.
                     - Thi Tuyển sinh Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy năm 2018.
                    
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.