< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 50 - Từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 đến ngày 29 tháng 7 năm 2018

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 50 - Từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 đến ngày 29 tháng 7 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 23/7
Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An - Thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội làm việc với Nhà trường về việc lấy ý kiến xét công nhận trường đạt tiêu chuẩn "An toàn ANTT"
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các tổ chức: HC-QT, TC-ĐN, CT HSSV,
Ban QL KTX
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 24/7
Ban Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh làm việc với BGH, Kế toán trưởng Nhà trường Ông Lưu Tiến Hưng Ban Giám đốc TT KĐCL Đại học Vinh, Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh
Ông Lưu Tiến Hưng
BGĐ Trung tâm Kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh; BGH; Tổ trưởng, tổ thư ký các tổ tự đánh giá chất lượng giáo dục
Từ 8h30’ - Phòng họp 1
     Thứ  4
Ngày 25/7
Thi Tiếng Việt cơ sở cho lưu học viên Lào 
Ông Lưu Tiến Hưng
Cán bộ coi thi, chấm thi; học viên Lào
Từ 7h00’- Nhà A
Thứ  5
Ngày 26/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 27/7
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 28/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 29/7
Gặp mặt đồng môn Sư phạm liên khu IV năm 2018
Hội đồng môn SPLK IV
Đại diện BGH trường, Công đoàn trường, Lãnh đạo các tổ chức: TC- ĐN, HC-QT
Từ 7h30’ - Hội trường CS2
 
Lưu ý:  Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội nạp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018 về phòng HC-QT.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.