< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

1. Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp đơn vị
 
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Thời gian
          1
Triển khai đề xuất, tập hợp danh mục đề tài NCKH các cấp.
Trưởng các đơn vị
10/10/2017
         2
Duyệt đề xuất, xác định danh mục đề tài NCKH các cấp của đơn vị, gửi báo cáo về Phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các đơn vị
18/10/2017
         3
Duyệt đề xuất, tuyển chọn, xác định danh mục đề tài NCKH các cấp của các đơn vị.
HĐKH&ĐT trường
31/10/2017
         4
Triển khai làm Thuyết minh đề tài (đề cương) NCKH.
Chủ nhiệm đề tài
06/11/2017
         5
- Thẩm định Thuyết minh đề tài cấp đơn vị.
- Lập danh mục các đề tài cấp đơn vị đề xuất Hiệu trưởng cho triển khai; bảng kết quả thẩm định cấp đơn vị Thuyết minh đề tài cấp Trường gửi về Phòng ĐT – NCKH.
HĐKH các đơn vị
20/11/2017
        6
- Thẩm định, xét duyệt Thuyết minh đề tài cấp Trường.
- Lập danh mục đề tài cấp trường đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định cho phép triển khai.
HĐKH&ĐT trường
01/12/2017
       
        7
 
Hoàn thành đề tài NCKH và nạp về văn phòng Khoa.
Chủ nhiệm đề tài
10/04/2018
        8
- Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH các cấp tại đơn vị.
- Nạp hồ sơ đánh giá về Phòng ĐT - NCKH.
HĐKH các đơn vị
20/4/2018
       
         9
Thẩm định đề tài NCKH ở cấp trường.
HĐKH&ĐT trường
15/5/2018
                  10
Thông báo kết quả đến các đơn vị.
Phòng ĐT-NCKH
25/5/2018
 
2. Kế hoạch làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
 
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Thời gian
Khóa luận TN
Tiểu luận HK1
Tiểu luận HK2
1
Triển khai cho sinh viên đăng ký
Trưởng các đơn vị
13/10/2017
06/10/2017
15/01/2018
2
Duyệt đề cương, lập danh sách  sinh viên làm đề tài báo cáo về phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các đơn vị
23/10/2017
12/10/2017
24/01/2018
3
Trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách đề tài và sinh viên thực hiện.
Phòng ĐT-NCKH
10/11/2017
16/10/2017
05/02/2018
4
Sinh viên triển khai làm đề tài nạp về văn phòng các Khoa.     
Sinh viên
12/4/2018
20/11/2017
13/04/20185
5
 
Tổ chức chấm, báo cáo kết quả về phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các đơn vị
20/4/2018
24/11/2017
16/04/2018
6
Trình Hiệu trưởng phê duyệt công nhận kết quả chấm.
Phòng ĐT-NCKH
24/4/2018
30/11/2017
24/04/2018
 
3. Kế hoạch xuất bản Thông báo khoa học số 21  
     
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
1
Thông báo đến kế hoạch xuất bản, tập hợp bài viết.
Trưởng các đơn vị
07/11/2017
2
Thành lập Ban biên tập, thẩm định các bài viết.
Phòng ĐT-NCKH
17/03/2018
3
Xuất bản Thông báo khoa học số 21.
Ban biên tập
05/4/2018
     
     4. Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường
 
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
1
Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học.
Phòng ĐT-NCKH, TTĐTBDNV&KNM
20/10/2017
2
Thông báo hội thảo, Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội thảo khoa học cấp trường.
Phòng ĐT-NCKH, TTĐTBDNV&KNM
20/11/2017
3
Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường.
Phòng ĐT-NCKH, TTĐTBDNV&KNM
20/4/2018
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển