< Trở về giao diện Mobile

Ban Giám hiệu

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

 
 
HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lưu Tiến Hưng
Ngày sinh: 28/7/1974
Địa chỉ: Trường Thi -Thành phố Vinh
 
 
 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ: Trần Anh Tư

Ngày sinh: 23/3/1974

Địa chỉ: Lê Lợi - Thành phố Vinh

 

 
I. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các quy chế, quy định đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.

2. Hiệu trưởng trường cao đẳng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục đại học, cao đẳng ít nhất 5 năm;

b. Có học vị từ thạc sĩ trở lên;

c. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ;

d. Tuổi khi bổ nhiệm Hiệu trưởng đối với trường cao đẳng công lập không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thống nhất với Bộ GD-ĐT để quyết định;

- Hiệu trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, thực hiện đảm bảo nguyên tắc về quy hoạch, quy trình bổ nhiệm CBQL của UBND tỉnh Nghệ An.

- Hiệu trưởng có quyền hạn và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT về các lĩnh vực, nhiệm vụ được quy định tại Điều 40-ĐLTCĐ.

 

II.  Phó Hiệu trưởng
 
1. Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng phải có học vị từ thạc sĩ trở lên, có đủ sức khoẻ. Tuổi bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng công lập không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ, tuổi bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường tư thục không hạn chế. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và NCKH phải có đủ tiêu chuẩn như Hiệu trưởng. Trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thống nhất với Bộ GD-ĐT để  quyết định.

2. Phó Hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a. Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, một số tổ chức đơn vị theo sự phân công của hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc và các vấn đề thuộc lĩnh vực đó;

b. Các lĩnh vực các Phó Hiệu trưởng phụ trách gồm: Đào tạo, bồi dưỡng và NCKH; cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác học sinh, sinh viên và các tổ chức, đoàn thể trong trường. Mỗi Phó Hiệu trưởng phụ trách một lĩnh vực nhưng phải phối hợp cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của trường;

c. Phó Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi ký thay một số hồ sơ, văn bản, giấy tờ được Hiệu trưởng uỷ quyền.

3. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể bổ nhiệm lại.

4. Trong quá trình hoạt động, Hiệu  trưởng đề nghị, Hội đồng Trường tổ chức lấy phiếu đánh giá miễn nhiệm, cách chức Phó Hiệu trưởng và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Phó Hiệu trưởng mới, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm.

 
Xem tin theo ngày: