< Trở về giao diện Mobile

Khoa Xã hội

a). Chức năng, nhiệm vụ sau đây:


1. Quản lý, tổ chức giảng dạy các học phần có trong chương trình của các ngành đào tạo do khoa mình phụ trách và các học phần có cùng chuyên môn nhưng ở các khoa khác trong trường. Tham gia giảng dạy một số môn trong các chương trình liên kết đào tạo. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của trường.

2. Tổ chức các hoạt động NCKH theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Hội đồng KH-ĐT trường; tham gia các dự án, các đề tài NCKH do các cấp triển khai; phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức, triển khai các hoạt động NCKH nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn cho cán bộ, giảng viên, HSSV trong khoa đồng thời góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

3. Tổ chức biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình, tập bài giảng môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, khai thác có hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa, bộ môn.

5. Chủ động đề xuất với lãnh đạo trường trong việc mở mã ngành đào tạo mới phù hợp với năng lực và hướng phát triển của khoa.

6. Quản lý giảng viên, viên chức, HSSV thuộc khoa theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị trong trường quản lý, đánh giá, xếp loại giảng viên, viên chức, HSSV trong khoa, bộ môn một cách chính xác, hiệu quả nhằm củng cố, tăng cường khối đoàn kết trong khoa cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung. Tổ chức, triển khai, phối hợp thực hiện các phong trào xã hội, từ thiện, VHVN, TDTT... do các cấp phát động nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, viên chức, HSSV trong khoa.

7. Quản lý, nhận xét, đánh giá giảng viên các đơn vị khác được phân công giảng dạy tại khoa.

 

b). Cơ cấu, tổ chức:

 

- Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
- Các bộ môn thuộc khoa: Văn, Tiếng Việt, Sử, Địa, Giáo dục công dân...

c).Các ngành đào tạo :
-  Sư phạm Văn (chuyên ngành Văn - GDCD)
 Sư phạm Văn (chuyên ngành Văn - Sử)
 Sư phạm Văn (chuyên ngành Văn - Công tác Đội)
 Sư phạm Địa (chuyên ngành Địa - Mỹ thuật)
Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành Sử - Địa lý)
Sư phạm Lịch Sử (chuyên ngành Sử - GDCD)
Quản trị văn phòng.
Công tác xã hội.

d). Danh sách CBGV Khoa Xã hội:    

       

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Tạ Thị Thanh Hà
30/10/1974
Thạc sĩ
Ngữ Văn
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Trần Thị Lệ Dung
30/03/1975
Thạc sĩ
Ngữ Văn
P.Trưởng khoa
V.07.01.02
3
Đoàn Thị Kim Nhung
13/06/1969
Thạc sĩ
Ngữ Văn
Trưởng BM
V.07.01.02
4
Nguyễn Cao Kiên
27/02/1975
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
5
Ng Thị Ngọc Quỳnh
12/04/1977
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
6
Trần Bích Hải
25/04/1977
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
7
Nguyễn Ngọc Khánh
21/09/1961
Thạc sĩ
Lịch Sử
 
V.07.01.03
8
Ng Thị Quỳnh Trang
23/01/1979
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
9
Võ Thị Thanh Hà
30/12/1981
Thạc sĩ
Ngữ Văn
Trưởng BM
V.07.01.03
10
Phan Thị Châu
09/05/1981
Thạc sĩ
Lịch Sử
 
V.07.01.03
11
Ng Thị Hồng Phượng
01/06/1979
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
12
Nguyễn Thị Phước Mỹ
18/09/1982
Thạc sĩ
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
13
Đàm Thị Giang
12/08/1962
Đại học
Ngữ Văn
 
V.07.01.03
              (Danh sách này gồm có: 13 người)./.
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang