< Trở về giao diện Mobile

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

      a. Chức năng, nhiệm vụ:
      - Quản lý sinh viên các lớp Công nghệ thông tin;
      - Giảng dạy các học phần CNTT có trong chương trình các loại hình, các hệ đào tạo của nhà trường;
      - Đào tạo cử nhân Cao đẳng CNTT;
      - Tham gia giảng dạy một số môn có trong chương trình liên kết đào tạo;
      - Tham gia các hoạt động phát triển CNTT theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của nhà trường;
      - Thực hiện các nhiệm vụ NCKH.
 
      b. Cơ cấu, tổ chức:
      - Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
      - Các bộ môn thuộc khoa: Giảng dạy, bảo trì máy...

      c. Danh sách CBVC của Khoa Công nghệ - Thông tin:

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Nguyễn Thị Quang
15/10/1967
Thạc sĩ
Hóa học
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Lê Thị Cẩm Mỹ
22/10/1982
Thạc sĩ
Tin học
P.Trưởng khoa
V.07.01.03
3
Nguyễn T Hương Trà
14/06/1975
Thạc sĩ
Tin học
P.Trưởng BM
V.07.01.02
4
Lưu Đức Chính
10/09/1957
Thạc sĩ
Toán học
Trưởng BM
V.07.01.02
5
Bùi Thị Thanh Tâm
16/03/1981
Thạc sĩ
Tin học
 
V.07.01.03
6
Lê Thị Quỳnh Thương
28/09/1983
Thạc sĩ
Tin học
 
V.07.01.03
7
Ng Thị Kim Nhung
22/03/1981
Thạc sĩ
Tin học
Trưởng BM
V.07.01.03
8
Ng Thị Ngọc Thành
22/11/1984
Thạc sĩ
Tin học
 
V.07.01.03
           (Danh sách này gồm có 08 người)./.
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang