< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét rèn luyện học kỳ II, năm học 2017 - 2018 cho HSSV K38, K39 hệ Cao đẳng, K58 hệ Trung cấp

Ngày 05 tháng 9 năm 2018,  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện Nhà trường đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2017 - 2018 cho HSSV K38, K39 hệ Cao đẳng, K58 hệ Trung cấp. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp:
1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL
- Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổng hợp và tiến hành rà soát trình hội đồng trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng ĐGKQRL các khoa.
2. Kết quả xếp loại Đánh giá rèn luyện (có danh sách kèm theo)
TT
Khoa
SL dự xét
Kết quả đánh giá
XS
Tỉ lệ
Tốt
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
1
Ngoại ngữ
33
7
21,21%
24
72,73 %
1
3,03%
1
3,03%
2
Tiểu học
293
58
19,80%
197
67,24%
30
10,24%
8
2,73%
3
Mầm non
917
150
16,36%
642
70,01%
85
9,27%
40
4,36%
Tổng cộng
1243
215
17,30%
863
69,43%
116
9,33%
49
3,94%
Lưu ý: Đối với những HSSV không nộp sổ theo dõi ĐGKQRL hoặc nộp sổ nhưng không có ý kiến nhận xét của địa phương vào sổ theo dõi ĐGKQRL (có danh sách kèm theo), Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường thống nhất như sau: Sau 7 ngày, kể từ ngày ra thông báo những HSSV trên vẫn không nộp sổ theo dõi ĐGKQRL, Hội đồng thống nhất hạ xuống loại trung bình. Đối với những HSSV nộp sổ theo dõi ĐGKQRL trước ngày 15/9/2018, Hội đồng thống nhất căn cứ vào KQRL đã xét  hạ xuống một bậc rèn luyện.
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên, các khoa căn cứ kết quả tổng hợp thông báo rộng rãi cho HSSV biết. Nếu có phản ánh và kiến nghị, đề nghị các khoa tập hợp gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên xem xét xử lý.
- Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội có số liệu liên quan đến học tập, rèn luyện của HSSV phải có phản hồi về khoa đào tạo và phòng Công tác HSSV kịp thời.
- Thời gian chậm nhất 07 ngày kể từ ngày thông báo, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận.
Nhận được thông báo đề nghị các khoa, các tổ chức liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc ./.
 
Xem tin theo ngày: