< Trở về giao diện Mobile

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau một năm tốt nghiệp (năm 2017)

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 5694/BGDĐT-GDĐH về việc nâng cao khả năng có việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp năm 2017. Trường CĐSP Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau một năm tốt nghiệp năm 2017 như sau:
1. Mục tiêu khảo sát
Khảo sát việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học. Việc khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cho Nhà trường đánh giá được chất lượng đào tạo các chuyên ngành thông qua tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Từ đó Nhà trường có những xem xét để thực hiện việc điều chỉnh chương trình khung đào tạo hướng tới sự phù hợp với thực tiễn nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát tình hình việc làm học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng và xác định đề án và chỉ tiêu tuyển hàng năm của Nhà trường, hoạt động kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo quy định.
Nội dung khảo sát việc làm của học sinh, sinh viên bao gồm:
- Tình trạng việc làm hiện tại: đã có việc làm, chưa có việc làm hoặc tiếp tục học thêm;
- Loại hình doanh nghiệp học sinh, sinh viên tìm được việc làm;
- Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo với yêu cầu của công việc.
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch và kết quả khảo sát
2.1. Số liệu chung
Tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2017: 1.406 học sinh, sinh viên.
Biểu mẫu khảo sát thực hiện theo Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Trong tổng số 1.406 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, số học sinh, sinh viên được khảo sát là 1.406, số học sinh, sinh viên có phản hồi là 1.406 đạt tỉ lệ phản hồi đạt 100%.
2.2. Về phương pháp khảo sát
Khảo sát được thực hiện bằng nhiều cách kết hợp: qua điện thoại liên lạc trực tiếp, bằng email, qua mạng xã hội như: Facebook, Zalo,… và liên lạc với phụ huynh học sinh, sinh viên. Mỗi phương pháp khảo sát đều có ưu nhược điểm riêng nhưng đều cho kết quả mong muốn.
- Phương pháp khảo sát qua điện thoại trực tiếp, liên lạc với phụ huynh học sinh, sinh viên chủ yếu thu thập thông tin về việc làm của sinh viên nhưng nhiều trường hợp sinh viên đổi số điện thoại hoặc bận việc không trả lời được.
- Phương pháp khảo sát bằng email không hiệu quả, hầu như học sinh, sinh viên không trả lời.
2.3. Về quy trình khảo sát
Quy trình khảo sát được thực hiện như sau:
- Sau thời điểm tốt nghiệp hơn 1 năm, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên liên lạc bằng email và điện thoại với những học sinh, sinh viên (căn cứ vào thông tin học sinh, sinh viên đã kê khai vào đầu năm học) và những học sinh, sinh viên chưa đến nhận hồ sơ.
- Thống kê và phân tích dữ liệu thu thập được.
- Hoàn thiện báo cáo theo qui định chung.
3. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (số liệu ở phụ lục 1 kèm theo)
Số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp: 1.406. Trong đó học sinh, sinh viên Khoa Mầm non (hệ Cao đẳng và Trung cấp) có 855 học sinh, sinh viên; Khoa Tiểu học (hệ Cao đẳng và Trung cấp) có 336 học sinh, sinh viên; Khoa Tiếng Anh: 56 sinh viên; Khoa Xã hội: 51 sinh viên; Khoa GDTC-N-H: 05 sinh viên; Khoa CNTT: 13 sinh viên; khoa Tự nhiên: 90 sinh viên.
Số lượng HSSV đã tham gia khảo sát: 1.406 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Kết quả khảo sát và tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp sau 01 năm 2017 được thể hiện chỉ tiết, cụ thể gửi kèm báo cáo này là các Biểu mẫu số 01; Biểu mẫu số 02; Biểu mẫu số 03 theo Công văn số số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp của Bộ giáo dục và Đào tạo.
3.1. Tình trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh, sinh viên các ngành đào tạo của nhà trường có việc làm và chưa có việc làm năm 2017 như sau:
 
 
TT
Tình trạng việc làm
Số lượng (HSSV)
Tỉ lệ (%)
1
HSSV tốt nghiệp có việc làm
1.202
85,5%
2
HSSV tốt nghiệp chưa có việc làm
173
12,30%
3
HSSV tốt nghiệp đang học nâng cao
31
2,2%
 
 
Kết quả khảo sát việc làm của học sinh, sinh viên các ngành là không đồng đều. Toàn trường, tỉ lệ học sinh, sinh viên tiếp tục học nâng cao rất thấp (2,2%), tỉ lệ học sinh, sinh viên có việc làm cao (85,5%).
Do đặc thù đào tạo của nhà trường, đa số học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm cả loại hình công lập và tư thục.
Ngoài ra, một số học sinh, sinh viên các ngành đào tạo sư phạm cũng được tuyển dụng vào làm việc tại một số cơ quan hành chính, các trung tâm hoạt động xã hội, các doanh nghiệp,… Một số HSSV, mặc dù đã có việc làm ở các khu vực tư nhân, doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội được tuyển dụng vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc các cơ quan nhà nước trong và ngoài tỉnh.
3.2. Khu vực làm việc của Học sinh - Sinh viên
Qua khảo sát, việc làm của HSSV tốt nghiệp năm 2017: 40,96% có thông tin phản hồi đang làm việc tại khu vực nhà nước; 32,64% làm việc tại khu vực tư nhân; 5,4% làm việc liên doanh với nước ngoài; 6,5% tự tạo việc làm.
 
 
 
TT
Khu vực việc làm
Số lượng (HSSV)
Tỉ lệ (%)
1
HSSV có việc làm thuộc khu vực nhà nước
576
40,96%
2
HSSV có việc làm thuộc khu vực tư nhân
459
32,64%
3
HSSV tự tạo việc làm
91
6,5%
4
HSSV có việc làm có yếu tố nước ngoài
76
5,4%
 
 
4. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình khảo sát
4.1.  Thuận lợi:
- Hoạt động khảo sát tình hình việc làm của học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm học 2017 được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình đã được phê duyệt;
- Đa số HSSV tốt nghiệp tích cực hợp tác với cán bộ viên chức khảo sát, nên thông tin thu được đáng tin cậy và tương đối đầy đủ;
- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đã thấy trước được các khó khăn trong quá trình thực hiện, đã chỉ đạo tích cực để hoàn thành công việc.
4.2. Khó khăn:
- Học sinh - Sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm khắp các địa phương trên cả nước. Vì vậy việc liên lạc gặp khó khăn.
- Nhiều học sinh, sinh viên không có Email riêng hoặc thay đổi số điện thoại và email khi ra trường gây khó khăn trong việc liên lạc.
- Một số học sinh, sinh viên quá bận công việc hoặc chưa quan tâm đến gửi thông tin phản hồi.
5. Kết luận
- Qua điều tra đã thu thập được các thông tin phản hồi của HSSV tốt nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo, tình trạng việc làm của HSSV tốt nghiệp của Nhà trường, góp phần định hướng cho công tác đào tạo của Nhà trường phù hợp với nhu cầu của xã hội.
- Nhà trường đã tiến hành khảo sát 1.406 HSSV trên tổng số 1.406 HSSV tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp và Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2017. Trong đó, 1.202 học sinh, sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm (chiếm tỉ lệ 85,5%).
- Hầu hết các ngành đào tạo đều có học sinh, sinh viên tìm được việc làm sau khi ra trường. Một số ngành tỉ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành rất cao như: Sư phạm Mầm non, sư phạm Tiểu học, sư phạm Tiếng Anh (xem phụ lục báo cáo). Số liệu trên cho thấy phần lớn các ngành đào tạo của nhà trường đáp ứng được nhu cầu của xã hội và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan doanh nghiệp.
- Dựa vào các thông tin từ báo cáo này, Trường sẽ tiếp tục tiến hành thăm dò ý kiến của người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của nhà trường. Từ đó, nhà trường sẽ đưa ra những định hướng về chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo cũng như điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình đào tạo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu chính đáng của người học, gia tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường, đáp ứng hơn nhu cầu của xã hội./.
 
Xem tin theo ngày: