< Trở về giao diện Mobile

Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ I, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng cho SV K39,40 CĐ và HS K59 TCMN hệ chính quy)

Trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ I, năm học 2019 - 2020 áp dụng cho SV K39,40 CĐ và HS K59 TCMN hệ chính quy như sau:
1. Lịch thi:
Lịch thi từ ngày 09/12/2019 đến 29/12/2019  (có lịch cụ thể kèm theo)
2. Điều kiện dự thi học phần, đề thi:
- Giảng viên và Trưởng bộ môn thực hiện theo Điểm 1 Điều 12 chương 4 Quy chế đánh giá cho điểm và tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
- Đề thi thực hiện theo Thông báo số 144/TB-CĐSPNA ngày 30/09/2019 về công tác đề thi kết thúc học phần của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
3. Điều động cán bộ coi thi:
Các đơn vị được điều động làm nhiệm vụ coi thi lập danh sách nạp về bộ phận Thi vụ - Phòng ĐT-NCKH trước mỗi đợt thi 03 ngày.
4. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi:
- Phòng QT&CTHSSV bố trí phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi.
- Trung tâm TVTB chuẩn bị các phòng máy, sân bãi, các điều kiện phương tiện thi thực hành.
- Khoa GDTC-NT cử người phối hợp với các tổ chức liên quan chuẩn bị các điều kiện thi các môn thi thuộc chuyên môn của khoa.
- Khoa THCS cử giảng viên dạy Tin học cài đặt dữ liệu phục vụ thi các học phần trắc nghiệm trên máy./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển