< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn thanh toán giờ vượt định mức năm học 2018 – 2019

         Căn cứ đề xuất của Ban thanh toán thừa giờ (TTTG), Hiệu trưởng hướng dẫn các khoa, phòng, ban, trung tâm (sau đây gọi chung là tổ chức) trong trường thực hiện một số nội dung về việc thanh toán thừa giờ cho giảng viên năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau:
         I. VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
        1. Định mức giờ chuẩn năm học 2018-2019 của giảng viên được tính theo Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với viên chức công tác tại trường CĐSP Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-CĐSP ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
        2. Viên chức giảng dạy có mã ngạch giáo viên thì tính chuẩn theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, với định mức 430 tiết/giáo viên/năm học, cho tất cả các bộ môn.
         II. VỀ CÁCH TÍNH HỆ SỐ QUY ĐỔI
        1. Giảng viên giảng dạy ở các lớp trình độ Trung cấp phải quy đổi ra giờ chuẩn với hệ số áp dụng là 01 giờ Trung cấp bằng 0,65 giờ Cao đẳng. Giáo viên giảng dạy ở hệ Cao đẳng được tính quy đổi 01 giờ Cao đẳng bằng 1,60 giờ trung cấp.
       2. Coi thi, chấm thi: Quy đổi thành giờ chuẩn theo Quy chế chi tiêu nội bộ Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-CĐSP ngày 15/01/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An (sau đây gọi tắt là Quy chế chi tiêu nội bộ).
       3. Việc chia nhóm học tập cho học sinh, sinh viên ở các khoa phải có kế hoạch cụ thể được hiệu trưởng duyệt từ đầu năm và được thực hiện theo Quy định việc chia nhóm thực hành, thí nghiệm, thực tế các học phần trong chương trình đào tạo hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-CĐSP ngày 5/9/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
       4. Giờ hướng dẫn sinh viên đi thực tế, tham quan, ngoại khóa,... (tổ chức ở ngoài khuôn viên nhà trường) tính giống như tính giờ hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trên lớp.
       5. Giảng viên tham gia các hoạt động khoa học & công nghệ hoặc có các công trình NCKH được hưởng các chế độ theo Khoản 4, Điều 12, Quy chế chi tiêu nội bộ thì không tính quy đổi thành giờ chuẩn, chỉ thanh toán bằng tiền mặt (làm hồ sơ riêng).
        III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
        1. Giảng viên công tác ở các Phòng, Ban, Trung tâm tham gia giảng dạy có thừa giờ được thanh toán theo quy định, nếu không có thừa giờ cũng phải kê khai đúng, đủ số giờ mà cá nhân đã thực hiện trong năm học để tiện cho việc theo dõi thanh toán ở các đơn vị khác.
        2. Số giờ dạy vượt chuẩn trên 240 giờ chuẩn (tương đương 200 giờ Trái đất) thanh toán theo hình thức Hợp đồng thỉnh giảng. Các tổ chức liên hệ với phòng Tổ chức - Đối ngoại để làm hợp đồng, đơn giá được tính theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
        3. Thời gian dạy trong năm học được tính theo thời khoá biểu từ 01/07/2018 đến 30/06/2019, những lớp kết thúc sau thời gian này giờ dạy được tính cho năm học 2019 - 2020.
        4. Hệ số lương và phụ cấp chức vụ để tính thừa giờ được lấy mốc thời gian tháng 7 năm 2019.
        5. Những CCVC tham gia các hoạt động được quy đổi về giờ chuẩn giảng dạy như: học Giáo dục Quốc phòng (GDQP); huấn luyện Dân quân tự vệ (DQTV); tham gia hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra thực hành, thực tập sư phạm (TTSP); tham gia thực tế phổ thông, hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp (KLTN),… thì kê khai đầy đủ và tính giờ quy đổi theo quy định, đồng thời nộp kèm hồ sơ minh chứng (các Quyết định liên quan).
        6. Những giảng viên còn thiếu giờ nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 phải lấy giờ giảng dạy bù cho đủ mới được thanh toán giờ thừa còn lại, hệ số quy đổi là 01 giờ NCKH = 01 giờ giảng dạy.
        7. Những giảng viên đi thực tế phổ thông theo Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 28/02/2019 của hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An Thành lập các đoàn đi thực tế phổ thông tại các trường Tiểu học, trung học cơ sở được tính 25 giờ chuẩn cho cả đợt.
        IV. KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
        1. Các khoa, phòng, ban, trung tâm:
        - Từ ngày 29/10-5/11/2019, các cá nhân, tổ chức tiến hành kê khai giờ dạy và nộp bản mềm Hồ sơ thanh toán thừa giờ của tổ chức về Ban thanh toán thừa giờ (qua địa chỉ mail: dtnckhcdspna@gmail.com).  Hồ sơ thanh toán thừa giờ bao gồm:
        + Bản kê khai giờ giảng dạy đã thực hiện của cá nhân (theo mẫu M.1);
        + Bản thanh toán của từng tổ, nhóm bộ môn (theo mẫu M.2)
        + Bảng thanh toán thừa giờ của toàn khoa (theo mẫu M.3);
        + Bản kê số tiết hướng dẫn, số tiết chấm Khóa luận Tốt nghiệp, Tiểu luận của sinh viên (theo mẫu M.4);
        + Thời khoá biểu, Sổ đầu bài được thực hiện trong năm học 2018 – 2019 của các lớp do tổ chức quản lý;
        + Hồ sơ minh chứng khác (nếu có).
        - Ngày 17-22/11/2019, các tổ chức cử 01 người làm việc trực tiếp với Ban TTTG để rà soát hoàn thiện hồ sơ của tổ chức mình.
        - Ngày 25/11/2019, các tổ chức nộp Hồ sơ thanh toàn thừa giờ (đã hoàn thiện, có đầy đủ chữ ký xác nhận) về Ban thanh toán thừa giờ. Sau thời gian trên Ban thanh toán thừa giờ không chịu trách nhiệm về việc thanh toán của tổ chức.
        2. Các phòng chức năng
        Chậm nhất ngày 05/11/2019, các phòng chức năng phải hoàn thành các loại hồ sơ sau nộp về Ban thanh toán thừa giờ:
        a. Phòng Tổ chức – Hành chính: Bảng thống kê về giờ chuẩn, giờ kiêm nhiệm, giờ được miễn, số giờ học GDQP, DQTV và các giờ quy đổi khác của giảng viên toàn trường.
        b. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bảng tổng hợp về hệ số lương và phụ cấp chức vụ, giá thành của các loại tiết dạy của giảng viên toàn trường (mốc tính tháng 7/2019).
       c. Phòng Đào tạo - NCKH: Bảng tổng hợp số liệu về nghiên cứu khoa học; số giờ hướng dẫn KLTN, kiểm tra TTSP, đi thực tế phổ thông và các giờ quy đổi về hoạt động chuyên môn khác của giảng viên toàn trường.
        d. Trung tâm ĐTBD NV&KNM: Bảng tổng hợp giờ dạy của giảng viên tham gia giảng dạy các lớp do Trung tâm ĐTBDNV&KNM quản lý năm học 2018-2019 (kèm thời khóa biểu).
Việc chi trả tiền thừa giờ năm học 2018-2019 được tiến hành trong tháng 12/2019. Các mẫu văn bản liên quan đến việc thanh toán thừa giờ được đăng tải trên website của trường. Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức căn cứ hướng dẫn để chỉ đạo tính giờ vượt chuẩn cho công chức viên chức và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về giờ thanh toán của tổ chức mình. Mọi thông tin liên quan, liên hệ với Ban TTTG (gặp đ/c Trần Hải Hưng, thư ký Ban TTTG, SĐT 0949249333)./.
 
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển