< Trở về giao diện Mobile

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục trong Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 616 /QĐ-CĐSPNA ngày 20 / 12 /2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng để xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (CĐSP Nghệ An).
Điều 2. Mục đích
Làm căn cứ để Hiệu trưởng nhà trường cho phép các đơn vị xây dựng, thẩm định và ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục trong Trường CĐSP Nghệ An.     
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục
1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục (sau đây gọi chung là Hội đồng xây dựng); Thành viên tham gia Hội đồng xây dựng là những người am hiểu về ngành, bậc đào tạo và có năng lực xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục bao gồm: đại diện đơn vị chuyên môn liên quan, đại diện phòng đào tạo, một số giáo viên hoặc giảng viên đúng ngành đào tạo, một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và các thành viên liên quan khác theo yêu cầu của ngành, bậc đào tạo và đại diện một số cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.
2. Hiệu trưởng quyết định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Hội đồng xây dựng và tổ chức xây dựng chương trình phù hợp với quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực, phẩm chất mà người học đạt được sau mỗi chương trình.
3. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục gồm các bước sau:
a) Nghiên cứu, khảo sát về nhu cầu thực tiễn;
b) Xác định các phẩm chất, năng lực cần có để có thể hoàn thành các nhiệm vụ, công việc và hoạt động chủ yếu của người học sau khi học xong chương trình;
c) Thiết kế, xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình;
d) Xác định cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức, kỹ năng của chương trình nhằm đảm bảo mục tiêu và chuẩn đầu ra, đồng thời tham khảo, so sánh với các chương trình tương ứng ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện dự thảo chương trình;
đ) Thiết kế chương trình chi tiết các học phần, môn học theo chương trình đã xác định;
e) Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, giáo viên, của tổ chức, đơn vị, cá nhân tuyển dụng, sử dụng, quả lý và cựu học sinh, sinh viên về dự thảo chương trình;
g) Chỉnh sửa, biên tập, hoàn thiện dự thảo chương trình trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng thẩm định được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này;
h) Báo cáo quá trình, dự thảo chương trình tại phiên họp của Hội đồng thẩm định, giải trình và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo chương trình cho đến khi được Hội đồng thẩm định thông qua và thống nhất trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên ký ban hành theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4 Quy định này;
i) Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương trình môn học, học phần và phương pháp giảng dạy dựa trên các tiến bộ mới của lĩnh vực chuyên ngành và yêu cầu của xã hội.
Điều 4. Quy trình thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục
1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình. Số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu Hội đồng thẩm định chương trình được quy định như sau:
a) Số lượng thành viên của Hội đồng thẩm định là số lẻ và có ít nhất là 5 thành viên. Các thành viên Hội đồng thẩm định có trình độ từ cử nhân trở lên (đối với chương trình giáo dục bậc phổ thông); từ thạc sỹ trở lên (đối với chương trình trung cấp trở lên) đúng ngành/chuyên ngành đào tạo với chương trình cần thẩm định; trong đó có ít nhất một người đại diện cho các đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo hoặc cơ quan quản lý cấp học; các thành viên Hội đồng xây dựng không tham gia Hội đồng thẩm định.
b) Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch, Thư ký và một số Ủy viên, trong đó có 02 ủy viên phản biện.
2. Hội đồng thẩm định căn cứ vào các quy định của quy chế hiện hành đối với từng trình độ, cấp học tương ứng; quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà người học đạt được sau khi học xong và các quy định hiện hành về chương trình; mục tiêu, yêu cầu của ngành, cấp học; chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp và điều kiện thực hiện chương trình; các tiêu chí đánh giá chương trình để thẩm định chương trình.
3. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; từng thành viên của Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về bản dự thảo; nghe ý kiến giải trình của Hội đồng xây dựng; Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá; Chủ tịch Hội đồng kết luận; các phiên họp của Hội đồng thẩm định đảm bảo có ít nhất 2 phần 3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó phải có Chủ tịch và Thư ký; Biên bản cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự.
4. Quy trình thẩm định chương trình gồm các bước sau:
a) Hội đồng xây dựng báo cáo quá trình và dự thảo chương trình;
b) Các thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về dự thảo chương trình;
c) Hội đồng xây dựng giải trình, tiếp thu các ý kiến của từng thành viên Hội đồng thẩm định;
d) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp nhận xét, đánh giá và kết luận sơ bộ về dự thảo chương trình;
đ) Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức bỏ phiếu đánh giá dự thảo chương trình trên cơ sở các tiêu chí và mức độ đánh giá theo quy định;
e) Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng của dự thảo chương trình và đưa ra hình thức tổ chức thẩm định tiếp theo (nếu có);
g) Hội đồng thẩm định lập biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng thẩm định trong đó Hội đồng thẩm định phải kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua chương trình, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua chương trình nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình và nêu lý do không được thông qua.
5. Hiệu trưởng  ký quyết định ban hành chương trình đã được Hội đồng xây dựng hoàn thiện và Hội đồng thẩm định thông qua; công bố công khai chương trình, mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình và các điều kiện đảm bảo thực hiện trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
Điều 5. Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục
1. Quy trình cập nhật, đánh giá chương trình gồm các bước sau:
a) Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình;
b) Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cấp học, của cơ sở đào tạo về chương trình; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi về học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…);
c) Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy...); so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình;
d) Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua;
đ) Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật chương trình và trình Hiệu trưởng ban hành chương trình sửa đổi, bổ sung. Nếu cần thiết, Hội đồng khoa học và đào tạo quyết định việc thẩm định chương trình sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 quy định này.
2. Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục
a) Ít nhất 2 năm một lần, Hiệu trưởng phải tổ chức đánh giá chương trình theo quy định. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này;
b) Hiệu trưởng ký quyết định ban hành và công bố công khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cập nhật, bổ sung trên trang thông tin điện tử của Trường sau khi chương trình được đánh giá theo khoản 1 Điều này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kĩ năng mềm, Trường THSP chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục.
2. Kiểm tra, theo dõi việc tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục; việc tổ chức áp dụng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục vào giảng dạy và học tập trong trường.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển