< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II- K40,K41 năm học 2019 - 2020

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên K40, K41. Sau khi rà soát, đánh giá và thảo luận, Hội đồng thống nhất kết quả đánh giá như sau:
  1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL

- Các Khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Quản trị & Công tác HSSV viên đã tổng hợp và tiến hành rà soát, trình hội đồng trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng ĐGKQRL cấp khoa.
2. Kết quả xếp loại KQRL
TT
KHOA
SỐ
LƯỢNG
DỰ XÉT
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
XUẤT SẮC
   TỐT
KHÁ
TRUNG BÌNH
SL
TỶ LỆ
SL
TỶ LỆ
SL
TỶ LỆ
SL
TỶ LỆ
1
Ngoại Ngữ
25
4
16,00%
19
76,00%
2
8,00%
 
 
2
Tiểu Học
70
13
18,57%
49
70,00%
6
8,57%
2
2,86%
3
Mầm non
242
30
12,40%
181
74,79%
22
9,09%
9
3,72%
TỔNG CỘNG
337
47
13,95%
249
73,89%
30
8,90%
11
3,26%
(Có danh sách kèm theo)
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, các Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên biết (danh sách kết quả trên website của nhà trường). Nếu có phản ánh và kiến nghị về kết quả đánh giá, các Khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Quản trị & Công tác HSSV trình Thường trực hội đồng xem xét xử lý.
- Thời gian chậm nhất 04 ngày kể từ ngày thông báo, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận kết quả đánh giá.
Nhận được thông báo đề nghị các Khoa, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển