< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV kèm theo Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An;
 Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), HSSV các lớp triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ II, năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Các đơn vị, tổ chức CT-XH liên quan đến việc theo dõi, đánh giá HSSV tổng hợp danh sách HSSV có thành tích hoặc HSSV vi phạm quy chế, quy định trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 gửi về các Khoa đào tạo và Phòng QT&CT HSSV trước ngày 14/06/2020 đối với HSSV các lớp K39, K59 và trước ngày 5/7/2020 đối với HSSV các lớp K40, K41 để làm căn cứ đánh giá.
2. Các Khoa căn cứ Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21/11/2017 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV Trường CĐSP Nghệ An để chỉ đạo quy trình đánh giá điểm rèn luyện của HSSV. Kết quả đánh giá rèn luyện của HSSV gửi về Phòng QT&CT HSSV trước ngày 18/06/2020 đối với HSSV các lớp K39, K59 và trước ngày 12/07/2020 đối với HSSV các lớp K40, K41. Hồ sơ gồm:
- Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (có mẫu file đính kèm trên Website trường) bằng bản cứng và bản mềm (qua địa chỉ Email: lehangcdspna@gmail.com).
- Sổ theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện.
3. Phòng QT&CT HSSV tổng hợp, kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện của HSSV toàn trường trình hội đồng Nhà trường họp xét.    
Kết quả điểm rèn luyện sau khi được Hội đồng cấp trường thông qua, được thông báo công khai đến toàn thể HSSV biết và được cập nhật vào phần mềm quản lý sinh viên.
Nhận được thông báo Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức CT-XH triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian./.       
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển