< Trở về giao diện Mobile

Giá trị và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4/1975

                                                      Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục
          Vào lúc 11h30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc thắng lợi 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
          Xe tăng lao qua cổng chính, tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng 30/4/1975
          Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
          Đối với thế giới, đó là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá, có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau. Thắng lợi đó là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố cơ bản, quan trọng. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Chính nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta đã đưa ra được những quyết định sáng suốt và chính xác, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước, tương quan lực lượng giữa ta và địch để xác định đúng thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đánh bại hoàn toàn đội quân của chính quyền Sài Gòn, giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất. Việc đưa ra những quyết định mang tính lịch sử thể hiện tài thao lược, thông minh, sáng tạo tuyệt vời của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Đường lối, chủ trương của Đảng tạo bước ngoặt mang tính lịch sử để nhân dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng dân tộc, thống nhất non sông.
          Chiến thắng 30/4/1975 vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tầm thời đại, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí “dòng máu Lạc Hồng”, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Đồng thời, khẳng định một chân lý: Trong thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới đang ở thế tiến công, một dân tộc đất không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác - Lênin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ.
          Chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi người mang trong mình “dòng máu Lạc Hồng” cần mãi ghi nhớ rằng: Hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, nhân dân Việt Nam luôn thiết tha với hòa bình, khát vọng tự do và hạnh phúc, không bao giờ muốn chiến tranh. Để có được thắng lợi đó phải đổi bằng sự đau thương, mất mát của cả dân tộc suốt 21 năm chiến tranh. Vì thế, ai đó xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa, tầm vóc ngày chiến thắng 30/4/1975 thì đó là những hành vi phản bội, có tội với đất nước, chà đạp lên tương lai dân tộc, nhất quyết phải bị trừng trị thích đáng. Dù khép lại quá khứ nhưng không được quên quá khứ, càng không thể phủ nhận và phỉ báng lịch sử. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo sàng lọc thông tin, không phát tán, bình luận, chia sẻ những thông tin lịch sử không có kiểm chứng. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền tới mọi người dân và cộng đồng những thủ đoạn, âm mưu của kẻ địch để mọi người cảnh giác.
          Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động: Biển Đông luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nguy cơ mất ổn định; các nước lớn tiếp tục gia tăng can dự, cạnh tranh ảnh hưởng, với mức độ, quy mô khác nhau ở khu vực; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố vẫn diễn ra, gây mất ổn định ở khu vực và trên thế giới. Các thách thức an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, buôn lậu ma túy, di cư bất hợp pháp, tội phạm xuyên quốc gia,… đang là những thách thức của các quốc gia trên thế giới.
          Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là vận dụng hiệu quả bài học kinh nghiệm của Chiến thắng 30/4/1975; tận dụng, tranh thủ thời cơ, xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại…
Một góc của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay
          Tiến tới kỷ niệm 46 năm ngày 30/4 làm chúng ta sống lại không khí hào hùng của ngày đại thắng với niềm phấn khởi vô song bởi những thành tựu mà đất nước đạt được từ khi thống nhất đến nay. Ngày 30/4/1975 đã thôi thúc, cổ vũ và nhắc nhở chúng ta luôn nêu cao ý thức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng hình ảnh nước Việt Nam năng động, hội nhập và uy tín trên trường quốc tế.
Hiện nay cả thế giới đang bước vào cao điểm chống dịch Covid-19. Ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đoàn kết chống dịch với tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động là “Chống dịch như chống giặc”, chúng ta đã làm được nhiều việc khiến thế giới nể phục.
 Với ý chí đoàn kết một lòng, cùng với tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và thông điệp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “Nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam cùng đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chiến thắng”, đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra, đem lại sự bình yên cho nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh sánh vai với các nước phát triển trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn.
 
Tài liệu tham khảo
          1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân viện Hà Nội, Khoa Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, năm 1999.
          2. Hà Anh, Tinh thần chiến thắng 30/4/1975: Vẫn tỏa sáng trong thời đại ngày nay, Báo Hà Nội mới, ngày 19/4/2020. 
          3. Ngô Xuân Lịch, Phát huy giá trị chiến thắng 30/4/1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, ngày 28/3/2020.
 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển