< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2020

Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; Hướng dẫn số 252/HD-SNV ngày 19/3/2008 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
Nhằm thực hiện công tác rà soát và hoàn thiện hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo định kỳ để kịp thời cập nhật thay đổi, điều chỉnh, bổ sung về hồ sơ cá nhân theo quy định. Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các tổ chức triển khai thực hiện Phiếu bổ sung hồ sơ viên chức năm 2020 với những nội dung sau:
1. Đối tượng bổ sung hồ sơ: Công chức, viên chức, người làm việc hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trường.
2.  Nội dung bổ sung hồ sơ: Thực hiện khai Phiếu bổ sung lý lịch viên chức theo mẫu HS03-VC/BNV (có mẫu kèm theo) những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của cá nhân. Trường hợp không phát sinh thông tin vẫn phải kê khai. Một số lưu ý:
- Thời gian kê khai: Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020.
- Bổ sung về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn chỉ khai báo khi khóa đào tạo, bồi dưỡng kết thúc trong năm 2020. Nạp kèm 01 bản photo công chứng văn bằng đối với những cá nhân chưa nạp văn bằng về phòng Tổ chức - Hành chính.
Mọi vấn đề liên quan và hồ sơ các đơn vị tổng hợp gửi về phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 25/12/2020 (qua đ/c Linh Chi).
Nhận được Thông báo, đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến các viên chức thực hiện nghiêm túc./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển