< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn thành phố đang tiếp tục thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 và Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh; Trường CĐSP Nghệ An đang thưc hiện Công văn số 168/CĐSPNA-TCHC ngày 17/8/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Căn cứ vào Thông báo số 126/TB-CĐSPNA ngày 28/8/2021 Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường phiên họp ngày 24/8/2021 về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022, Nhà trường triển khai phương án tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với tất cả các bậc học, loại hình đào tạo, bồi dưỡng từ ngày 6/9/2021 đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:
1. Việc triển khai dạy học trực tuyến tiến hành với tất cả các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Quyết định số 382/QĐ-CĐSPNA ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An ban hành Quy định về tổ chức dạy học trực tuyến tại Trường CĐSP Nghệ An. Lịch dạy học trực tuyến được thực hiện theo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2021 - 2022.
2. Hoạt động dạy học được triển khai qua hệ thống Zoom. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kĩ năng mềm, Trường Thực hành sư phạm phối hợp với Trung tâm Thư  viện - Thiết bị để tạo cho mỗi lớp học một tài khoản trước ngày 05/9/2021, thiết lập các lớp học của bậc Tiểu học, Trung học cơ sở trên hệ thống LMS. Giảng viên, giáo viên chuyển bài giảng, tài liệu, câu hỏi, bài tập thảo luận cho người học theo tiến trình học tập để người học nghiên cứu trước.
Giảng viên, giáo viên sử dụng tài khoản được cấp cho mỗi lớp để đăng nhập vào phòng học theo theo đúng thời khóa biểu đã phân công. Giảng viên, giáo viên nắm quyền chủ động trong suốt thời gian giảng dạy của buổi học, thực hiện ghi hình để làm minh chứng. Hết tiết học, buổi học, giảng viên, giáo viên kết thúc trực tuyến để nhường quyền cho giảng viên, giáo viên khác. Việc quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá thực hiện theo các quy định hiện hành.
3. Người học đọc tài liệu, xem bài giảng, hoàn thành câu hỏi, bài tập thảo luận đã được yêu cầu trước khi tham gia lớp học theo thời khóa biểu. Theo thời khóa biểu, người học truy cập phòng học trực tuyến theo tài khoản của phòng học (có trong thời khóa biểu), thực hiện nhiệm vụ của bài học và các yêu cầu khác của giảng viên.
4. Trường Thực hành sư phạm Nghệ An tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 1712/SGDĐT-GDTH, GDTrH ngày 26/8/2021 của của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tại, Công văn số 607/PGDĐT ngày 29/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh. Giáo viên, học sinh thực hiện theo điều hành của Hiệu trưởng Trường Thực hành sư phạm Nghệ An để triển khai các kế hoạch giáo dục cụ thể.
5. Trung tâm Thư viện - Thiết bị chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật, thường xuyên trực để kịp thời hỗ trợ giảng viên, giáo viên và người học triển khai dạyhọc trự c tuyến.
6. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục và các khoa đào tạo theo dõi, kiểm tra giám sát các hoạt động dạy học của giảng viên, giáo viên và người học.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo tới toàn thể giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển