< Trở về giao diện Mobile

Đề cương sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2018; để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và xây dựng sát, đúng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đề nghị các chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của tổ chức tiến hành nội dung sơ kết phù hợp và gửi báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 về Văn phòng Đảng uỷ Trường trước ngày 25/6/2018 (có đề cương báo cáo gửi kèm).
Việc gửi Báo cáo định kỳ đúng thời hạn là một trong các tiêu chí để Đảng uỷ Bộ xem xét đánh giá thi đua hàng năm đối với các chi bộ trực thuộc. Đề nghị các chi bộ nghiêm túc thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: