< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và kết luận Hội nghị TW 4 BCHTW Đảng khoá XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/Th.U ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện Thông báo kết luận của Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phiên tháng 11 năm 2021, ngày 30 tháng 11 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội thi “Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/Th.U ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại Trung tâm chính trị Thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đã tổ chức Hội thi chung khảo “Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021”. Tham dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Lư- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh. Hội thi chung khảo lựa chọn được 16 thí sinh, là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ trực thuộc thành phố Vinh. Tại Hội thi, các thí sinh đã tham gia hai phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp của Ban giám khảo. Các bài thuyết trình đều hướng đến truyên truyền sâu rộng những vấn đề cơ bản về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ trực thuộc thành phố Vinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu mới hiện nay.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển