< Trở về giao diện Mobile

Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An

Căn cứ Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/ 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An, Nhà trường yêu cầu:
1. Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:
- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh Lào thực hiện nghiêm túc Thông báo số 253/TB-VPCP, Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Kế hoạch số 04/KH-CĐSPNA ngày 06/02/2020 của Nhà trường; tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện theo quy định.
- Yêu cầu Trưởng các đơn vị, tổ chức CT-XH nắm bắt thông tin, kiểm soát việc đi lại của viên chức, kịp thời báo cáo về Nhà trường (qua Đ/c Nguyễn Văn Dũng  phòng Tổ chức - Hành chính) đối với những viên chức đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch, đồng thời yêu cầu viên chức đó thực hiện nghiêm túc việc khai báo với địa phương nơi cư trú và thực hiện cách ly theo quy định.
- Thường xuyên cập thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh qua các phương tiện thông tin đại chúng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Nhà trường để triển khai các kế hoạch công tác của Nhà trường, biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 kịp thời.
2. Phòng Quản trị và Công tác Học sinh Sinh viên quản lý và đảm bảo các điều kiện lưu trú, sinh hoạt cho lưu học sinh Lào tại Trường; chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo y tế cần thiết phục vụ tại chỗ; triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực Nhà trường.
3. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học phối hợp Phòng Quản trị và Công tác Học sinh Sinh viên bố trị địa điểm, có phương án thu, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đảm bảo kịp thời an toàn.
4. Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm sắp xếp bố trí thời khóa biểu các lớp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn, nắm bắt thông tin những học viên đi - về từ vùng có dịch, tiếp xúc với người đi - về từ vùng có dịch thực hiện nghiêm túc việc khai báo với địa phương nơi cư trú và thực hiện cách ly theo quy định.
5. Phòng Quản trị  và Công tác Học sinh Sinh viên, phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm hướng dẫn cho khách đến làm việc tại Trường phải đeo khẩu trang, sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào Trường.
6. Khi cần thông tin tư vấn về việc phòng, chống dịch COVID - 19 đề nghị Trưởng các đơn vị, viên chức xin liên hệ (Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu, số đt: 0943083717, 0982468323 hoặc Đ/c Bùi Thị Ánh Ngọc, đt: 0941911944 - Bộ phận y tế Nhà trường) để được giải đáp, hướng dẫn.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị, tổ chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào nghiêm túc thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển