CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thứ bảy, Ngày 30/08/2014 ,1:10 CH GMT+7

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Chức năng nhiệm vu; Cơ cấu tổ chức; Danh sách Cán bộ công chức của Phòng Công tác Học sinh sinh viên

a) Chức năng: Phòng CTHS-SV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về :

- Xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, chính trị cho HSSV.

- Quản lý HSSV trong suốt quá trình đào tạo.

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan cho HSSV.

- Các hoạt động khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV.

- Hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho HS-SV.

b) Nhiệm vụ:

- Chủ trì và tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường.

+ Phối hợp các phòng, khoa…tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học : Phòng là đầu mối để tổ chức các khâu tiếp đón HSSV nhập học, thu nhận tổng hợp tình hình hồ sơ theo quy định của Hội đồng tuyển sinh ( HĐTS), quản lý hồ sơ HSSV trúng tuyển. Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho HSSV trúng tuyển, phối hợp với các khoa để cử Ban đại diện lớp trình Hiệu trưởng phê duyệt, phối hợp phòng ĐT- NCKH để bố trí HSSV vào các lớp theo quy định của HĐTS.

- Quản lý giáo dục HSSV :

+ Trên cơ sở Quy chế HSSV của Bộ GD&ĐT, giúp Hiệu trưởng thể chế hóa Quy chế đó phù hợp điều kiện, tình hình cụ thể của nhà trường.

+ Cấp thẻ sinh viên và quản lý thẻ sinh viên trong quá trình học tập.

+ Phối hợp các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường để quản lý HSSV nội, ngoại trú theo các quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của trường (xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kiểm tra, tổng kết, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật HSSV). Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đóng, giải quyết kịp thời các vụ việc, vấn đề liên quan đến HSSV (kể cả học sinh nước ngoài học tập tại trường).

+ Quản lý và trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách để xử lý những vấn đề liên quan đến hồ sơ HSSV trong suốt quá trình học tập của HSSV.

+ Lập sổ theo dõi quản lý HSSV.

+ Chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ, thủ tục, quy trình để Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật trường xem xét các vấn đề liên quan đối với tập thể, cá nhân HSSV theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT .

- Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, hoạt động VHVN, TDTT, an ninh, vệ sinh môi trường.

+ Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật cho HSSV để Ban giáo dục pháp luật của trường làm cơ sở xây dựng kế hoạch chung và thực hiện.

+ Phối hợp tổ chức tốt tuần sinh hoạt “công dân HSSV” đầu năm học, đầu khóa học, các buổi nghe báo cáo thời sự, học tập chỉ thị nghị quyết của cấp trên.

+ Phối hợp Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về : chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đạo đức nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, giáo dục về sức khỏe, phòng bệnh, phòng chống HIV/AIDS…, các cuộc vận động lớn của ngành.

+ Phối hợp với Đoàn thanh niên, các khoa để tổ chức các hoạt động VHVN,TDTT cho HSSV tạo đời sống vật chất tinh thần của HSSV nội trú như : xem ti vi, sinh hoạt báo chí, câu lạc bộ, hoạt động TDTT ngoài giờ, xây dựng nếp sống trật tự, kỷ cương, văn minh khu nội trú.

+ Phối hợp tổ chức cho HSSV, cán bộ, nhà giáo thực hiện vệ sinh học đường, môi trường, khu nội trú.

+ Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh toàn trường, an toàn thực phẩm trong các bếp ăn hàng tuần để báo cáo Hiệu trưởng và các phòng, ban, bộ phận liên quan kịp thời uốn nắn, xử lý.

- Thực hiện chế độ chính sách trong HSSV.

+ Phối hợp với phòng ĐT-NCKH, các khoa tiến hành xếp loại kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ, năm học và lập danh sách những HS-SV trong diện được đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập để làm căn cứ  trình Hội đồng học bổng xét và thực hiện tốt các chế độ trợ cấp xã hộị, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng cho HS-SV (nếu có).

+  Phối hợp với phòng HC-QT làm các quy trình để thực hiện công tác BHYT, BHTT cho HSSV.

- Công tác Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm.

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo QĐ 68/2008/QĐ – BGD- ĐT Ban hành Quy định về công tác Hướng nghiệp- tư vấn việc làm trong các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc Hội sinh viên để tổ chức hoạt động Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm cho HS-SV.

* Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề được đào tạo cho người học của nhà trường.

* Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan đến tư vấn việc làm cho HS-SV.

* Thiết lập thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về số người học tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành đào tạo của trường để tư vấn giới thiệu việc làm cho người học, giúp các cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc.

* Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

+ Tư vấn các vấn đề Tâm lý – Xã hội cho người học theo quy định.

+ Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khu vực Miền Trung để đào tạo, giới thiệu thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Các nhiệm vụ khác.

+ Ký giấy khám, chữa bệnh, nhận bưu phẩm liên quan đến HSSV (thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng), xác nhận các vấn đề liên quan đến HSSV để Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách CTHSSV phê duyệt, ký.


                 c). Danh sách CBVC phòng Công tác Học sinh sinh viên:

          

          

 

         

 


admin Tổng hợp