CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thứ sáu, Ngày 31/07/2015 ,8:00 SA GMT+7

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Chức năng nhiệm vụ; Cơ cấu tổ chức; Danh sách CBVC của Phòng CT Học sinh - Sinh viên

 
                                                  PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
                                            Tên giao dịch quốc tế : Department of Student Affairs

A) Chức năng:


Phòng Công tác Học sinh Sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng :

- Xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, chính trị cho Học sinh Sinh viên .

- Quản lý HSSV trong suốt quá trình đào tạo.

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan cho Học sinh Sinh viên .

- Các hoạt động khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Học sinh Sinh viên .

- Hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho Học sinh Sinh viên .

B) Nhiệm vụ:

- Chủ trì và tiếp nhận Học sinh Sinh viên trúng tuyển vào trường

+ Phối hợp các phòng, khoa…tiếp nhận Học sinh Sinh viên  trúng tuyển vào học : Phòng là đầu mối để tổ chức các khâu tiếp đón Học sinh Sinh viên  nhập học, thu nhận tổng hợp tình hình hồ sơ theo quy định của Hội đồng tuyển sinh, quản lý hồ sơ học sinh sinh viên  trúng tuyển. Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho học sinh sinh viên  trúng tuyển, phối hợp với các khoa để cử Ban đại diện lớp trình Hiệu trưởng phê duyệt, phối hợp phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học để bố trí học sinh sinh viên  vào các lớp theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

- Quản lý giáo dục Học sinh Sinh viên 

+ Trên cơ sở Quy chế Học sinh Sinh viên của Bộ Giáo dục – Đào tạo, giúp Hiệu trưởng thể chế hóa Quy chế đó phù hợp điều kiện, tình hình cụ thể của nhà trường.

+ Cấp thẻ sinh viên và quản lý thẻ sinh viên trong quá trình học tập.

+ Phối hợp các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường để quản lý Học sinh Sinh viên nội, ngoại trú theo các quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quy định của trường (xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kiểm tra, tổng kết, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên ). Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đóng, giải quyết kịp thời các vụ việc, vấn đề liên quan đến học sinh sinh viên (kể cả học sinh nước ngoài học tập tại trường).

+ Quản lý và trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách để xử lý những vấn đề liên quan đến hồ sơ Học sinh Sinh viên  trong suốt quá trình học tập của học sinh sinh viên.

+ Lập sổ theo dõi quản lý Học sinh Sinh viên .

+ Chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ, thủ tục, quy trình để Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật trường xem xét các vấn đề liên quan đối với tập thể, cá nhân học sinh sinh viên  theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo .

- Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, an ninh, vệ sinh môi trường

+ Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên để Ban giáo dục pháp luật của trường làm cơ sở xây dựng kế hoạch chung và thực hiện.

+ Phối hợp tổ chức tốt tuần sinh hoạt “công dân Học sinh Sinh viên” đầu năm học, đầu khóa học, các buổi nghe báo cáo thời sự, học tập chỉ thị nghị quyết của cấp trên.

+ Phối hợp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về : chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đạo đức nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, giáo dục về sức khỏe, phòng bệnh, phòng chống HIV/AIDS…, các cuộc vận động lớn của ngành.

+ Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các khoa để tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao cho học sinh sinh viên tạo đời sống tinh thần của học sinh sinh viên  nội trú như : xem ti vi, sinh hoạt báo chí, câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ, xây dựng nếp sống trật tự, kỷ cương, văn minh khu nội trú.

+ Phối hợp tổ chức cho học sinh sinh viên, cán bộ, nhà giáo thực hiện vệ sinh học đường, môi trường, khu nội trú.

+ Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh toàn trường, an toàn thực phẩm trong các bếp ăn hàng tuần để báo cáo Hiệu trưởng và các phòng, ban, bộ phận liên quan kịp thời uốn nắn, xử lý.

- Thực hiện chế độ chính sách trong Học sinh Sinh viên

- Phối hợp với Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Thanh tra giáo dục, Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng, các khoa tiến hành xếp loại kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên theo từng học kỳ, năm học để làm căn cứ thực hiện tốt các chính sách theo quy định hiện hành.

+  Phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị làm các quy trình để thực hiện công tác Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh sinh viên .

- Công tác Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo QĐ 68/2008/QĐ – BGD- ĐT Ban hành Quy định về công tác Hướng nghiệp- tư vấn việc làm trong các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc Hội sinh viên để tổ chức hoạt động Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên .

* Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề được đào tạo cho người học của nhà trường.

* Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan đến tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên .

* Thiết lập thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về số người học tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành đào tạo của trường để tư vấn giới thiệu việc làm cho người học, giúp các cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc.

* Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

+ Tư vấn các vấn đề Tâm lý – Xã hội cho người học theo quy định.

+ Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khu vực Miền Trung …để đào tạo, giới thiệu thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Các nhiệm vụ khác.

+ Ký giấy khám, chữa bệnh, nhận bưu phẩm liên quan đến Học sinh Sinh viên  (thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng), xác nhận các vấn đề liên quan đến học sinh sinh viên để Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Công tác Học sinh- Sinh viên phê duyệt, ký.

C). Danh sách CBVC
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên:
admin Tổng hợp