< Trở về giao diện Mobile

Danh sách ccvc dự kiến được nâng lương thường xuyên, vượt khung, trước thời hạn.

Danh sách Dự kiến nâng lương thường xuyên, vượt khung, trước thời hạn. Đề nghị Trưởng các Tổ chức thông báo đến toàn thể CBVC trong đơn vị mình biết. Nếu phát hiện sai sót phản ánh về phòng Tổ chức - Đối ngoại trước ngày 25/11/2017 để kịp thời chỉnh sửa.
Xem tin theo ngày: