< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn thanh toán giờ vượt định mức năm học 2018 – 2019

Căn cứ đề xuất của Ban thanh toán thừa giờ (TTTG), Hiệu trưởng hướng dẫn các khoa, phòng, ban, trung tâm (sau đây gọi chung là tổ chức) trong trường thực hiện một số nội dung về việc thanh toán thừa giờ cho giảng viên năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau: I. VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 1. Định mức giờ chuẩn năm học 2018-2019 của giảng viên được tính theo Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với viên chức công tác tại trường CĐSP Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-CĐSP ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Trường CĐSP Nghệ An thông báo Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc góp ý, bổ sung cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Ngày 12 tháng 4 năm 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể lần thứ 2. Chương trình tổng thể là phương hướng và kế hoạch khái quát của toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông, trong đó quy định những vấn đề chung của giáo dục phổ thông sẽ được áp dụng từ năm học 2018-2019.

Báo cáo Tổng kết công tác thực tập năm học 2015 - 2016

Năm học 2015 – 2016 trường CĐSP Nghệ An tiến hành tổ chức thực tập sư phạm 1 (TTSP1), thực tập sư phạm 2 (TTSP2), thực tập sư phạm cuối khóa (TTSPCK), thực tập 1 (TT1), thực tập 2 (TT2) cho học sinh, sinh viên của trường, từ ngày 15 tháng 02 đến 23 tháng 4 năm 2016 với nhiều ngành, nhiều hệ đào tạo và số lượng đông. Tổng số: 2179 hs,sv (CĐ: 1562 sv ; TC: 617 hs), trong đó: * THCS: 507 sv (TTSP1: 190 sv; TTSP2: 219 sv) * Tiểu học: 438 hs, sv + Cao đẳng: 388 sv (TTSP1: 179 sv; TTSP2: 159 sv)

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển