< Trở về giao diện Mobile

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng, Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị và bồi dưỡng chính trị hè 2017

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/Th.U ngày 31/5/2017 của Thành ủy Vinh về bồi dưỡng chính trị hè năm 2017; Kế hoạch số 79-KH/Th.U ngày 12/7/2017 của Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khóa XII của Đảng và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
 
Sáng ngày 08/8/2017, Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An đã triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khóa XII của Đảng và Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và bồi dưỡng chính trị hè 2017 tới toàn thể đảng viên, viên chức trong Nhà trường.
 
Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Châu - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết chuyên đề được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Và những nội dung cơ bản của Quy định  86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát trong Đảng.
 
 
Đồng chí Nguyễn Trung Châu - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh quán triệt tại Hội ngh
 
Trong đó, Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
 
Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển.
 
Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 
Hội nghị đã được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khóa XII của Đảng, qua đó giúp cho mỗi đảng viên, viên chức Nhà trường hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
 
Thanh Nga
 
 
Xem tin theo ngày: