< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn Hội nghị CC,VC các tổ chức tiến tới Hội nghị CC,VC trường năm học 2018 -2019

Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
 Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 Ban hành Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 198/CĐN-CSPL ngày 29/8/2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, về việc Thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trường học năm học 2018-2019;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019;
Ban giám hiệu và Ban thường vụ Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thống nhất Hướng dẫn về nội dung và các bước tiến hành Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019 như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Tất cả các tổ chức trong Trường đều phải tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Hội nghị) để công chức, viên chức tham gia đóng góp ý kiến về quản lý, xây dựng tổ chức, xây dựng Nhà trường trong sạch, vững mạnh.
 2. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ, Trưởng các tổ chức chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chỉ đạo và tổ chức Hội nghị.
 3. Hội nghị CCVC được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số công chức, viên chức trong tổ chức có mặt dự hội nghị. Nghị quyết, quyết định của Hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự Hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật và của ngành.
4. Tổ chức Hội nghị ở các tổ chức thuộc trường gồm toàn thể viên chức.
5. Thời gian tổ chức Hội nghị viên chức các đơn vị trong trường tính từ ngày 10/9/2018 đến 21/9/2018 (các tổ chức đăng ký lịch Hội nghị ở Phòng HC-QT).
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ CÁC TỔ CHỨC
 A. Công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị
 1. Họp trù bị
a. Trưởng các tổ chức triệu tập họp trù bị để thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nội dung hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức hội nghị.
Thành phần dự họp là đại diện của cấp tổ chức hội nghị, gồm: Trưởng, phó các tổ chức, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, trưởng các tổ chuyên môn trực thuộc.
 b. Trưởng các tổ chức chuẩn bị văn bản, báo cáo sau:
 - Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết năm học 2017-2018, cần bám sát nghị quyết hội nghị để đánh giá đúng thành tích đạt được, những mặt tồn tại yếu kém cần khắc phục, chỉ ra được những nguyên nhân khách quan, chủ quan.
- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2018-2019, căn cứ vào kế hoạch năm học được phê duyệt để xây dựng các chỉ tiêu, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện nền nếp làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, phát huy dân chủ trong hoạt động của tổ chức. c. Ban chấp hành công đoàn bộ phận chuẩn bị văn bản, báo cáo sau:
- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn; Kết quả phong trào thi đua năm học 2017-2018 và dự kiến nội dung phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019.
- Dự thảo bản giao ước thi đua.
d. Ngoài các văn bản, báo cáo nêu tại mục b, c trên, trưởng các tổ chức thống nhất với công đoàn cùng cấp quyết định các nội dung công khai tại hội nghị hoặc những nội dung lấy ý kiến công chức, viên chức tại hội nghị theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.
  2. Tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo chủ chốt và triệu tập hội nghị
a. Nội dung lấy ý kiến: Dự kiến bầu số lượng đại biểu dự hội nghị cấp trường, phân bổ cho các bộ phận trực thuộc và dự thảo các văn bản, báo cáo.
b. Thành phần lấy ý kiến là đại diện của cấp tổ chức hội nghị, gồm: Trưởng, Phó các tổ chức, Bí thư chi bộ (đối với các chi bộ ghép thì có thể Phó bí thư, Chi ủy viên), Ban chấp hành công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trực thuộc tổ chức).
c. Trưởng các tổ chức phối hợp với công đoàn cùng cấp tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo trước khi tổ chức hội nghị.
3. Tiến hành hội nghị tại các tổ chức thuộc trường
Trưởng các tổ chức chủ trì, phối hợp với Chủ tịch công đoàn cùng cấp tổ chức hội nghị tại tổ chức mình để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo; việc triển khai những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản, báo cáo Nhà trường gửi xin ý kiến; bầu đại biểu dự hội nghị cấp trường; đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất.
B. Nội dung và chương trình hội nghị
  1. Nội dung hội nghị
 - Trưởng các tổ chức, Chủ tịch công đoàn bộ phận trình bày các văn bản, báo cáo đã được phân công.
- Công chức, viên chức dự hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).
- Thảo luận dự thảo các văn bản, báo cáo được gửi xin ý kiến.
- Trưởng các tổ chức, Chủ tịch công đoàn bộ phận giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức đối với nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc.
 - Bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu công chức viên chức trường.
 + Đại biểu đương nhiên, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban TTND, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban nữ công.
+ Đại biểu bầu dự Hội nghị CCVC trường: là đại biểu bầu bằng 1/2 tổng số CCVC của tổ chức (không tính Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở xuống). Đại biểu là những CCVC không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, có khả năng tham gia góp ý kiến cho hội nghị, được bầu thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định theo đa số. Người trúng cử phải được trên 50% tổng số người dự hội nghị bầu và lấy theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ số đại biểu được phân bổ.
 - Đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.
- Tổng hợp những ý kiến góp ý, đề xuất của hội nghị gửi về Ban tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức trường.
  2. Chương trình Hội nghị
  - Tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Hội nghị: Trưởng các tổ chức và Chủ tịch Công đoàn bộ phận (đối với những công đoàn ghép) có thể phó chủ tịch công đoàn hoặc ủy viên chấp hành);
  - Đoàn chủ tịch cử thư ký Hội nghị và phân công nhiệm vụ;
 - Báo cáo kết quả việc thực Nghị quyết hội nghị năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của tổ chức;
- Thảo luận các báo cáo của Hội nghị, các dự thảo văn bản, báo cáo được gửi xin ý kiến;
- Phát biểu chỉ đạo đại biểu của cấp trên;
  - Bầu đại biểu dự hội nghị công chức, viên chức trường;
  - Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn; Kết quả phong trào thi đua năm học 2017-2018, phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019;
   - Thông qua kết quả bầu cử;
   - Thông qua nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2018-2019
  + Thư ký báo cáo toàn văn dự thảo nghị quyết Hội nghị
 + Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Hội nghị
+ Ký kết liên tịch (Ký giao ước thi đua)
- Ban tổ chức tuyên bố kết thúc hội nghị.
III. HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG
1. Thời gian: dự kiến trong khoảng từ ngày 01/10/2018 đến 10/10/2018.
2. Thành phần: Khách mời; Đại biểu đương nhiên; Đại biểu bầu của các tổ chức.
3. Nội dung Hội nghị
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức  năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019;
- Báo cáo kết quả thi đua năm học 2017-2018 và phương hướng, nội dung phong trào thi đua năm học 2018-2019;
- Báo cáo tài chính;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm học 2018-2019;
- Phát biểu giải trình ý kiến của công chức, viên chức;
- Ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường và Công đoàn trường.
IV. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Sau Hội nghị các tổ chức
Chậm nhất sau 02 ngày tổ chức Hội nghị, các tổ chức hoàn thiện hồ sơ hội nghị gửi về Ban tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019 (qua phòng HC-QT) gồm các văn bản sau:
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019;
  - Tổng hợp ý kiến đề xuất của hội nghị;
 - Danh sách đại biểu dự Hội nghị viên chức trường.
  - Bản đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (tập thể và cá nhân).
 - Biên bản Hội nghị của tổ chức;
  - Nghị quyết Hội nghị của tổ chức.
 2. Kinh phí chi hội nghị: Theo quy chế chi tiêu nội bộ.
 Trên đây là Hướng dẫn hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019, yêu cầu các tổ chức triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: