< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động

 
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSPNA ngày 07/9/2018, Nhà trường hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 như sau:
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Mục đích
a) Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực; bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm; thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động.
1.2. Yêu cầu
a) Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động phải đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình.
b) Nêu cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, phân loại cá nhân công chức, viên chức và người lao động.
2. CĂN CỨ, NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSPNA ngày 07/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
3. HỒ SƠ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
  3.1. Hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại đối với công chức
a) Phiếu đánh giá, phân loại công chức (theo mẫu số 02 kèm theo Công văn này);
b) Biên bản họp của Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường;
c) Nhận xét của Đảng ủy về công chức được đánh giá, phân loại;
d) Các minh chứng về khoa học (nếu có).
3.2. Hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp Trường đánh giá, phân loại đối với viên chứcngười lao động
a) Bảng tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của đơn vị (theo mẫu 04 kèm theo Công văn này);
b) Phiếu đánh giá viên chức và người lao động (theo mẫu số 01 và 03 kèm theo Công văn này);
c) Biên bản họp của đơn vị;
d) Nhận xét của cấp ủy đơn vị về viên chức quản lý được đánh giá, phân loại;
đ) Các minh chứng về định mức lao động và nghiên cứu khoa học (nếu có).
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Trưởng các đơn vị phải thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý (các biểu mẫu đăng trên website của trường).
4.2. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm cung cấp số liệu giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho các đơn vị.
4.3. Hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị gửi về Hội đồng đánh giá,phân loại viên chức và người lao động Trường (qua đ/c Lê Thị Na, phòng Tổ chức - Đối ngoại và gửi bản mềm qua mail: lena.cntt.cdspna@gmail.com) trước ngày 08/6/2019.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức - Đối ngoại để phối hợp thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển