< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An hướng dẫn việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018 như sau:
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Mục đích
a) Đánh giá, phân loại viên chức nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố trí, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, sử dụng đúng năng lực sở trường; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết thôi việc; bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
1.2. Yêu cầu
a) Đánh giá, phân loại viên chức và người lao động phảo đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình.
b) Nêu cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
2. CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
2.1 Viên chức hành chính
- Nghĩa vụ của viên chức quy định tại điều 16, 17, 18 Luật Viên chức;
- Nhiệm vụ đối với viên chức ngạch hành chính được quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với viên chức công tác tại trường CĐSP Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-CĐSP ngày 09/11/2017 của Trường CĐSP Nghệ An);
- Cam kết trong hợp đồng lao động.
2.2 Viên chức là giảng viên
- Nghĩa vụ của viên chức quy định tại điều 16, 17, 18 Luật Viên chức;
- Nhiệm vụ đối với viên chức giảng dạy được quy định tại Điều 9 Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với viên chức công tác tại trường CĐSP Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-CĐSP ngày 09/11/2017 của Trường CĐSP Nghệ An).
2.3. Người lao động
Căn cứ theo nhiệm vụ được giao trong Hợp đồng kí kết giữa người lao động và Nhà trường theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.
3. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ
Áp dụng đối với viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm trở lên có đóng bảo hiểm (trừ hợp đồng vụ việc) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
4. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:
a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức;
đ) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
e) Kết quả hoạt động của tổ chức được giao quản lý, phụ trách.
5. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
5.1. Phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5.1.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của Nhà trường, tổ chức, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, các cơ quan và tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp Trường hoặc tương đương trở lên công nhận; hoặc có 01 bài báo đăng tạp chí có chỉ số ISSN; hoặc 01 bài viết đăng Hội thảo khoa học cấp quốc gia trở lên; hoặc có 01 cuốn sách, giáo trình, sách tham khảo; hoặc tham gia soạn thảo ít nhất 01 quy định, quy chế hoặc đề án do Trường ban hành.
5.1.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Mục 5.1.1;
b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
5.2. Phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
5.2.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của Nhà trường, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5.2.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Mục 5.2.1;
b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
5.3. Phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
5.3.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của Nhà trường, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5.3.2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Mục 5.3.1;
b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
5.4. Phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
5.4.1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
5.4.2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Mục 5.4.1;
b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;
d) Tổ chức được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.
* Việc phân loại đánh giá người lao động được thực hiện tương tự như phân loại đánh giá viên chức.
6. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
6.1. Đối với viên chức quản lý (có phụ cấp chức vụ)
- Viên chức quản lý căn cứ các tiêu chí xếp loại hàng năm làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác (theo mẫu số 03 kèm theo).
- Tổ chức cuộc họp toàn thể viên chức, người lao động thuộc tổ chức để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
- Chi ủy Chi bộ có ý kiến bằng văn bản về viên chức quản lý được đánh giá.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm đánh giá xếp loại Trưởng tổ chức và thông báo đến Trưởng tổ chức sau khi tham khảo kết luận của Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện công việc theo Kế hoạch năm học được phê duyệt của tổ chức, biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc, ý kiến của Chi ủy chi bộ và ý kiến thống nhất trong Ban Giám hiệu
- Trưởng tổ chức chịu trách nhiệm đánh giá các Phó Trưởng tổ chức trở xuống.
6.2. Đối với viên chức và người lao động không giữ chức vụ quản lý
- Viên chức và người lao động căn cứ các tiêu chí xếp loại hàng năm tự đánh giá kết quả công tác theo mẫu số 03 .
- Viên chức và người lao động trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của tổ chức để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
- Trưởng tổ chức chịu trách nhiệm tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá và ký tên vào bản tự nhận xét đánh giá của viên chức và người lao động; sau đó trình Hiệu trưởng ký xác nhận.
7. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Việc đánh giá Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng hàng năm do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. Đối với các Phó Hiệu trưởng: Hiệu trưởng có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại hàng năm.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm trong toàn Trường.
- Trưởng các tổ chức trực thuộc Trường có trách nhiệm tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động thuộc tổ chức theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng.
8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM
- Trưởng các tổ chức phải hoàn tất việc đánh giá viên chức và người lao động của tổ chức mình sau khi họp.
- Báo cáo kết quả đánh giá viên chức của tổ chức gửi về phòng Tổ chức – Đối ngoại (Hồ sơ gồm có: Phiếu đánh giá, Biên bản cuộc họp của tổ chức góp ý cho viên chức và người lao động, Bản tổng hợp kết quả đánh giá) trước ngày 01/6/2018.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức – Đối ngoại để phối hợp thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: