< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018

            Kính gửi:  Các tổ chức, tổ chức Chính trị - Xã hội trong nhà trường
 
Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị trong học kỳ I, năm học 2017-2018; phân tích những ưu điểm, tồn tại; nguyên nhân của những tồn tại, đề ra các giải pháp để xử lý trên tất cả các mặt hoạt động. Từ đó, xây dựng trọng tâm chương trình, nhiệm vụ công tác của học kỳ II để tiến tới hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và của các đơn vị, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý.
- Theo chức năng, nhiệm vụ, báo cáo của các đơn vị phải có thống kê số liệu (công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, công trình đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động thăm lớp dự giờ, các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần...).
II. NỘI DUNG SƠ KẾT HỌC KỲ I
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tình hình tổ chức quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
- Đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết các đại hội, hội nghị;
- Đánh giá việc tiếp tục triển khai học tập và quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với việc khắc phục, sửa chữa các khuyết, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII);
- Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức Nhà trường và các đơn vị năm học 2017-2018;
- Đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động của Nhà nước, Ngành và địa phương;
- Đánh giá việc tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ, các đợt sinh hoạt chính trị trong học kỳ I;
2. Công tác học sinh, sinh viên
- Việc triển khai công tác học sinh, sinh viên và các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện năm học 2017-2018; các giải pháp để xây dựng và nâng cao chất lượng công tác học sinh, sinh viên theo các tiêu chí đánh giá.
- Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên.
3. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ
- Những kết quả trong công tác tổ chức, phân công giảng dạy, bố trí lao động và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô và nhiệm vụ của tổ chức.
            - Kết quả công tác điều hành, lãnh đạo.
            - Đánh giá về nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn các tổ chức thuộc tổ chức.
            - Những cải tiến về công tác quản lý, cải cách hành chính phục vụ cho đào tạo và các hoạt động của tổ chức, của Nhà trường.
            - Thực trạng đội ngũ cán bộ và kế hoạch, kết quả trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ.
4. Công tác giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ
- Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 của các tổ chức đã được Nhà trường duyệt, các tổ chức đánh giá việc thực hiện, trọng tâm là:
+ Công tác tuyển sinh 2017;
+ Chương trình, kế hoạch giảng dạy;
+ Việc tiếp cận đổi mới giáo dục phổ thông tổng thể;
+ Việc thực hiện nội quy, quy chế, nền nếp kỷ cương dạy học; kết quả đào tạo trong học kỳ I năm học 2017-2018;
+ Công tác quản lý đào tạo; công tác triển khai thực hành, thực tập sư phạm;
+ Công tác nghiên cứu khoa học.
- Các phòng, ban, trung tâm đánh giá việc triển khai thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt là công tác tham mưu, đổi mới trong điều hành, quản lý đơn vị, công tác cải cách hành chính để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
5. Công tác cơ sở vật chất, thiết bị, kế hoạch - tài chính, đời sống
- Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và kế hoạch được giao nêu cụ thể tiến độ, kết quả thực hiện các việc đã hoàn thành hoặc đang tiến hành.
- Vai trò của tổ chức, đơn vị trong việc tham gia công tác đời sống, cải thiện môi trường công tác, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.
6. Các công tác khác
7. Đánh giá chung
Đánh giá chung các hoạt động của tổ chức,đơn vị, nêu những ưu điểm, tồn tại, phân tích nguyên nhân và các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt công tác trong học kỳ II năm học 2017-2018.
8. Những đề xuất, kiến nghị của đơn vị đối với Nhà trường
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỌC KỲ II
Trên cơ sở kết quả hoạt động trong học kỳ I, các đơn vị xây dựng nhiệm vụ trọng tâm công tác học kỳ II để tiến tới hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
IV. THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ
1. Các đơn vị tiến hành sơ kết và hoàn thành hồ sơ trước ngày 02/02/2017.
2. Hồ sơ nạp về Trường (qua Phòng Hành chính- Quản trị) gồm:
- Báo cáo sơ kết công tác học kỳ I và nhiệm vụ công tác học kỳ II, năm học 2017-2018.
- Biên bản họp sơ kết công tác học kỳ I, năm học 2017 - 2018 của đơn vị.
Nhà trường đề nghị các tổ chức, đơn vị tổ chức sơ kết, nạp hồ sơ về phòng Hành chính - Quản trị chậm nhất 15h00 ngày 02/02/2017 (bản mềm qua địa chỉ Email: thanh.nguyenvan888@gmail.com) ./.
 
Xem tin theo ngày: