< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn Tổng kết năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn các tổ chức tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của tổ chức trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2017 - 2018;
- Công tác tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 ở các tổ chức phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục trên tất cả các mặt hoạt động của tổ chức trong năm học;
- Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 - 2019;
- Bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018;
Trong quá trình tổng kết năm học 2017 - 2018 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019, các tổ chức cần bám sát những trọng tâm công tác được Nhà trường quyết nghị tại Hội nghị công chức viên chức năm học 2017 - 2018; các Hội nghị giao ban cơ quan, tại các cuộc họp của Ban Giám hiệu và kết luận các cuộc họp.
II. NỘI DUNG
1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trong năm học 2017 - 2018
Tổng kết năm học 2017 - 2018 phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, đánh giá đúng kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại và giải pháp khắc phục trong năm học 2017 – 2018. Đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 - 2019 ( nội dung theo mẫu 1).
2. Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2017 - 2018
- Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải dựa trên kết quả xếp loại viên chức, đánh giá thành tích đạt được trên các mặt công tác của năm học (có tham khảo số liệu theo dõi giờ giấc dạy học, làm việc, hội họp, coi, chấm thi, giờ vắng, kết quả học tập đối với những người đi học nâng cao trình độ … các phòng chức năng).
- Tiêu chuẩn và tiêu chí xếp loại thi đua phải căn cứ các văn bản:
+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.
+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
+ Quyết định số 256/QĐ-CĐSP ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An.
3. Quy trình bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
3.1. Thành lập hội đồng thi đua các tổ chức
- Đối với các Khoa: Căn cứ vào quy mô, cơ cấu tổ chức để thành lập Hội đồng thi đua gồm: Trưởng khoa làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn bộ phận làm phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Trợ lý tổ chức khoa, Tổ trưởng tổ bộ môn thuộc Khoa.
- Đối với các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc: Không thành lập Hội đồng thi đua tổ chức, việc bình xét các danh hiệu thi đua được thực hiện công khai trong toàn thể viên chức tổ chức.
3.2. Về việc xét bình chọn danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng.
a. Danh hiệu thi đua:
          * Đối với cá nhân.
          - Danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Các tổ chức căn cứ vào danh hiệu đăng ký đầu năm học và thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn để bình xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận (Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tối đa không vượt quá 15% trong tổng số cá nhân được công nhận Lao động tiên tiến của tổ chức).
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bộ: các tổ chức tiến hành bình xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định.
          Lưu ý: Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh trở lên nhất thiết phải có đề tài NCKH hoặc SKKN được Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận.
* Đối với tập thể: (Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc).
          Các tổ chức tiến hành kiểm điểm, đánh giá thành tích đạt được của tổ chức mình đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định và tự đánh giá cho điểm tập thể tổ chức, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” và đề nghị Hội đồng TĐKT cấp trên xét, công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.
b. Hình thức khen thưởng
          - Bằng khen các cấp: các tổ chức căn cứ danh sách đăng ký các hình thức khen thưởng đầu năm và bám vào tiêu chuẩn, tiêu chí các văn bản nêu ở mục 2 các tổ chức tiến hành bình xét, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét, đề nghị Hội đồng TĐKT cấp trên xét, đề nghị khen thưởng.
          - Giấy khen Hiệu trưởng:
+ Đối với tập thể: Các bộ môn trực thuộc khoa, căn cứ vào thành tích đạt được tiêu biểu trong các bộ môn của khoa, mỗi khoa được đề nghị tối đa 01 tập thể.
+  Đối với cá nhân: Các tổ chức có số lượng viên chức 10 người trở xuống được đề nghị tối đa 01 trường hợp; các tổ chức có số lượng viên chức từ 11 - 20 người được đề nghị tối đa 02 trường hợp; các tổ chức có số lượng viên chức trên 20 người được đề nghị tối đa 03 trường hợp.
          4. Hồ sơ nộp về Hội đồng thi đua khen thưởng Trường
          4.1. Các loại văn bản
          - Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 của tổ chức
          - Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị LĐTT:
          + Đối với  ngạch giảng viên  (mẫu 2.1)
+ Đối với ngạch hành chính (mẫu 2.2)
+ Đối với cán bộ quản lý (mẫu 2.3)
          - Báo cáo thành tích của cá nhân: đề nghị CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ cấp Tỉnh, Giấy khen Hiệu trưởng và Bằng khen Tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Huân chương (mẫu số 02 phụ lục kèm theo NĐ 91).
          - Báo cáo thành tích của tập thể:  đề nghị công nhận tập thể LĐTT (mẫu 3.1, 3.2),  tập thể LĐXS và Bằng khen Tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ (mẫu số 01 phụ lục kèm theo NĐ 91).
          - Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua - khen thưởng (mẫu 4).
          - Bảng tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Hội đồng - Khen thưởng trường xét công nhận các danh hiệu thi đua (mẫu 5) và đề nghị khen cao (mẫu 6).
          - Bảng tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen (mẫu 7).
          - Kết quả học tập của cá nhân được cử đi học.
          4.2. Số lượng hồ sơ
          - Huân chương các mức hạng: 04 bộ bản chính.
          - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ.
          - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, CSTĐ Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh: 02 bộ; Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 bộ
          - Giấy khen Hiệu trưởng: 01 bộ.
          Các báo cáo phải được đánh máy vi tính và thực hiện đúng theo thể thức văn bản đã được qui định. Đối với các hồ sơ đề nghị khen cao phải photocopy kèm theo các quyết định, bằng khen, giấy khen đã đạt được.
          Lưu ý: Các tổ chức Dowload các biểu mẫu trên Website Trường.
5. Thời gian tiến hành và nộp hồ sơ
          - Thời gian tổng kết: từ ngày 07/6/2018 đến ngày 20/6/2018 các tổ chức tiến hành tổng kết.
          - Thời gian nộp hồ sơ: sau 02 ngày tổng kết, yêu cầu Trưởng tổ chức gửi hồ sơ tổng kết về phòng Hành chính - Quản trị bằng văn bản và bản mềm qua đ/c Trần Thương Hiền - Phụ trách thi đua, phòng Hành chính - Quản trị (Email: hien.tranthuong77@gmail.com).
Tất cả các hồ sơ không xây dựng theo mẫu, không đầy đủ, gửi về sau ngày 22/6/2018 Hội đồng TĐKT trường không xét duyệt, Trưởng tổ chức chịu trách nhiệm trước tập thể tổ chức mình và Chủ tịch Hội đồng TĐKT Nhà trường.
          6. Kinh phí tổ chức
          Áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
          Đề nghị các tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình và đảm bảo tiến bộ thời gian. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức báo cáo bằng văn bản hoặc trực tiếp lên Thường trực Hội đồng TĐKT Nhà trường xem xét, giải quyết./.

 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển