< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn Tổng kết năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Nhà trường hướng dẫn các tổ chức tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của tổ chức trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2018- 2019;
- Công tác tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 ở các tổ chức phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục trên tất cả các mặt hoạt động của tổ chức, cá nhân trong năm học;
- Bình xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019;
- Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020.
II. NỘI DUNG
1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong năm học 2018-2019
Tổng kết năm học 2018-2019 phải gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và vị trí việc làm đã được xác đinh của tổ chức và cá nhân, đánh giá đúng kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại của tổ chức, cá nhân và giải pháp khắc phục trong năm học 2018-2019. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 (nội dung theo mẫu 1).
2. Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2018-2019
- Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải dựa trên kết quả xếp loại viên chức, đánh giá thành tích đạt được trên các mặt công tác của năm học (có tham khảo số liệu theo dõi giờ giấc dạy học, làm việc, hội họp, coi, chấm thi, ... kết quả học tập đối với những người đi học nâng cao trình độ).
- Tiêu chuẩn và tiêu chí xếp loại thi đua phải căn cứ các văn bản:
+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.
+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
+ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
+ Quyết định số 256/QĐ-CĐSP ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
3. Quy trình bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
3.1. Thành lập hội đồng thi đua các tổ chức
- Đối với các Khoa: Căn cứ vào quy mô, cơ cấu tổ chức để thành lập Hội đồng thi đua gồm: Trưởng khoa làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn bộ phận làm phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Trợ lý tổ chức khoa, Bí thư Liên chi đoàn (đối với các khoa có tổ chức Đoàn thanh niên và Bí thư là viên chức), Tổ trưởng tổ bộ môn thuộc Khoa.
- Đối với các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc: Không thành lập Hội đồng thi đua của tổ chức, việc bình xét các danh hiệu thi đua được thực hiện công khai trong toàn thể công chức, viên chức của tổ chức.
3.2. Bình chọn danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng.
a. Danh hiệu thi đua:
            * Đối với cá nhân.
            - Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Các tổ chức căn cứ vào danh hiệu đăng ký đầu năm học và thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn để bình xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bộ: các tổ chức đối chiếu với tiêu chuẩn tiến hành bình xét và lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định.
* Đối với tập thể: (Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc).
            Các tổ chức tiến hành kiểm điểm, đánh giá thành tích đạt được của tổ chức mình đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định và tự đánh giá cho điểm tập thể tổ chức, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” và đề nghị Hội đồng TĐKT cấp trên xét, công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”.
Lưu ý:
- Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải phù hợp với kết quả đánh giá, xếp loại CCVC.
- Số lượng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đảm bảo tỷ lệ không vượt quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” tính cho từng tổ chức, theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng; nếu có số dư  ≥ 0,5 thì thực hiện làm tròn số bằng 1.
            - Đối với những cá nhân khi bình xét danh hiệu thi đua nếu không đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên thì không xếp loại (không để mức xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”).
- Số lượng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không vượt quá 20% tổng số tập thể được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".
b. Hình thức khen thưởng
            - Bằng khen các cấp: các tổ chức căn cứ danh sách đăng ký các hình thức khen thưởng đầu năm và bám vào tiêu chuẩn, tiêu chí các văn bản nêu ở mục 2 các tổ chức tiến hành bình xét, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường xét, đề nghị Hội đồng TĐKT cấp trên xét, đề nghị khen thưởng. Khi xét khen thưởng người đứng đầu tổ chức phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Số lượng Bằng khen tặng cho cá nhân toàn Trường đối với Bằng khen UBND Tỉnh được đề nghị từ 6-7 cá nhân, Bằng khen Bộ GD&ĐT từ 2-3 cá nhân; Số lượng tặng Bằng khen UBND Tỉnh hoặc Bộ GĐ&ĐT cho tập thể các tổ chức được đề nghị tối đa 15% trên tổng số “Tập thể Lao động tiên tiến”.
            - Giấy khen Hiệu trưởng:
+ Đối với tập thể: Các bộ môn trực thuộc khoa, căn cứ vào thành tích đạt được tiêu biểu trong các bộ môn của khoa, mỗi khoa được đề nghị tối đa 01 tập thể.
+  Đối với cá nhân: Số lượng đề nghị khen thưởng không vượt quá 10% tổng số viên chức của tổ chức. Đối với các tổ chức có dưới 10 viên chức thì mỗi tổ chức đề nghị 01 cá nhân.
            4. Hồ sơ nộp về Hội đồng thi đua khen thưởng Trường
            4.1. Các loại văn bản
            - Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 của tổ chức
            - Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị LĐTT:
          + Đối với  ngạch giảng viên  (mẫu 2.1)
+ Đối với ngạch hành chính (mẫu 2.2)
+ Đối với cán bộ quản lý (mẫu 2.3)
            - Báo cáo thành tích của cá nhân: đề nghị CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ cấp Tỉnh, Giấy khen Hiệu trưởng và Bằng khen Tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Huân chương (mẫu số 02 phụ lục kèm theo NĐ 91).
            - Báo cáo thành tích của tập thể:  đề nghị công nhận tập thể LĐTT (mẫu 3.1, 3.2),  tập thể LĐXS và Bằng khen Tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ (mẫu số 01 phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).
            - Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua - khen thưởng (mẫu 4).
            - Bảng tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Hội đồng - Khen thưởng Trường xét công nhận các danh hiệu thi đua (mẫu 5) và đề nghị khen cao (mẫu 6).
            - Bảng tổng hợp thành tích tập thể, cá nhân đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen (mẫu 7).
            - Kết quả học tập của cá nhân được cử đi học.
            4.2. Số lượng hồ sơ
            - Huân chương các mức hạng: 04 bộ bản chính.
            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ.
            - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, CSTĐ Tỉnh, bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh: 02 bộ; Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 bộ
            - Giấy khen Hiệu trưởng: 01 bộ.
            Các báo cáo phải được đánh máy vi tính và thực hiện đúng theo thể thức văn bản đã được qui định. Đối với các hồ sơ đề nghị khen cao phải photocopy kèm theo các quyết định, bằng khen, giấy khen đã đạt được.
            Lưu ý: Các tổ chức Dowload các biểu mẫu trên Website Trường.
5. Thời gian tiến hành và nộp hồ sơ
            - Thời gian tổng kết: từ ngày 12/6/2019 đến ngày 21/6/2019 các tổ chức tiến hành tổng kết.
            - Thời gian nộp hồ sơ: sau 02 ngày tổng kết, yêu cầu Trưởng tổ chức gửi hồ sơ tổng kết về phòng Hành chính - Quản trị bằng văn bản và bản mềm qua đ/c Trần Thương Hiền - Phụ trách thi đua, phòng Hành chính - Quản trị (Email: hien.tranthuong77@gmail.com).
Tất cả các hồ sơ không xây dựng theo mẫu, không đầy đủ, gửi về sau ngày 24/6/2019 Hội đồng TĐKT Trường không xét duyệt, trưởng tổ chức chịu trách nhiệm trước tập thể tổ chức mình và Chủ tịch Hội đồng TĐKT Nhà trường.
            6. Kinh phí tổ chức
            Áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
            Đề nghị các tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình và đảm bảo tiến bộ thời gian. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức báo cáo bằng văn bản hoặc trực tiếp lên Thường trực Hội đồng TĐKT Nhà trường xem xét, giải quyết./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển