< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn thanh toán giờ vượt định mức năm học 2016 - 2017

  Căn cứ đề xuất của Ban thanh toán thừa giờ (TTTG), Hiệu trưởng hướng dẫn các khoa, phòng, ban, trung tâm (sau đây gọi chung là tổ chức) trong trường thực hiện một số nội dung về việc thanh toán thừa giờ cho giảng viên năm học 2016 - 2017. Cụ thể như sau:
 1.  VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
1. Định mức giờ chuẩn năm học 2016-2017 của giảng viên được tính theo Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với viên chức công tác tại trường CĐSP Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-CĐSP ngày 14/10/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
2. Giảng viên chỉ dạy hệ Trung cấp thì tính chuẩn theo hệ Trung cấp, được quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, với định mức 430 tiết/giáo viên/năm học, cho tất cả các bộ môn.
3. Đối với công chức, viên chức (CCVC) giữ chức danh kiêm nhiệm thứ hai trở lên các tổ chức lập danh sách gửi về phòng TC-ĐN để thanh toán theo quy định.
 1. VỀ CÁCH TÍNH HỆ SỐ QUY ĐỔI
1. Giảng viên dạy cả 2 hệ Cao đẳng và Trung cấp phải quy chuẩn ra giờ Cao đẳng. Nếu giờ dạy ở hệ Cao đẳng còn thiếu thì lấy giờ dạy ở hệ Trung cấp quy đổi sang với hệ số áp dụng là 0,65 (chuẩn dạy hệ Cao đẳng 270 tiết/ 430 tiết chuẩn dạy hệ trung cấp = 0,63 tiết).
2. Coi thi, chấm thi: Thanh toán riêng không tính vào thừa giờ và cách tính để thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-CĐSP ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An. Trường hợp giảng viên chưa đủ chuẩn giảng dạy thì giờ coi thi, chấm thi được quy đổi sang giờ giảng dạy để bù vào phần thiếu.
3. Việc chia nhóm học tập cho học sinh, sinh viên ở các khoa phải có kế hoạch cụ thể được hiệu trưởng duyệt từ đầu năm thực hiện theo Quy định việc chia nhóm thực hành, thí nghiệm, thực tế các học phần trong chương trình đào tạo hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-CĐSP ngày 5/9/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
4. Giờ hướng dẫn sinh viên đi thực tế, tham quan, ngoại khóa,... (tổ chức ở ngoài khuôn viên nhà trường) tính giống như tính giờ hướng dẫn thực hành, thí nghiệm trên lớp.
III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
 1. Giảng viên giảng dạy các lớp không chính quy, các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, chứng chỉ nghiệp vụ,… do Trung tâm ĐTBDNV&KNM quản lý phải có xác nhận của Giám đốc Trung tâm (làm chung cả đơn vị). Lưu ý, những giờ dạy thuộc các lớp Cán bộ quản lý tại Yên Thành và Quỳnh Lưu không kê khai trong năm học 2016-2017.
 2. Công chức, viên chức (CCVC) công tác ở các Phòng, Ban, Trung tâm tham gia giảng dạy có thừa giờ được thanh toán theo quy định, nếu không có thừa giờ cũng phải kê khai đúng, đủ số giờ mà cá nhân đã thực hiện trong năm học để tiện cho việc theo dõi thanh toán ở các đơn vị khác và làm cơ sở cho việc xét phụ cấp đứng lớp, đánh giá thi đua, khen thưởng.
 3. Số giờ dạy vượt quá 200% định mức lao động thì thanh toán theo hợp đồng thỉnh giảng, không tính trong thanh toán thừa giờ. Các tổ chức và cá nhân liên hệ với phòng Tổ chức - Đối ngoại để làm hợp đồng, đơn giá được tính theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
 4. Thời gian dạy trong năm học được tính theo thời khoá biểu từ 15/08/2016 đến 13/08/2017, sau thời gian này giờ dạy được tính cho năm học 2017 - 2018. Các trường hợp CCVC thiếu giờ trong năm học 2016-2017 có tham gia giảng dạy học kỳ phụ (hè 2017) thì được sử dụng số giờ giảng dạy kỳ phụ bù vào số giờ còn thiếu. (phần còn lại sẽ được thanh toán theo quy định của việc giảng dạy Học kỳ phụ).
 5. Hệ số lương để tính thừa giờ được lấy mốc thời gian tháng 8 năm 2017.
 6. Những CCVC tham gia các hoạt động được quy đổi về giờ chuẩn giảng dạy như: học Giáo dục Quốc phòng (GDQP); huấn luyện Dân quân tự vệ (DQTV); tham gia hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra thực hành, thực tập sư phạm (TTSP); hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp (KLTN), … thì kê khai đầy đủ và tính giờ quy đổi theo quy định (tại cột Công việc quy đổi khác trong mẫu M.1), đồng thời nộp kèm hồ sơ minh chứng (các Quyết định liên quan).
 7. Những CCVC còn thiếu giờ nghiên cứu khoa học thường niên phải lấy giờ giảng dạy bù cho đủ mới được thanh toán giờ thừa còn lại, hệ số quy đổi là 01 giờ NCKH = 01 giờ giảng dạy.
 1.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.
1. Trưởng tổ chức cử 01 người chịu trách nhiệm làm hồ sơ, tổng hợp các số liệu và thanh toán cho tổ chức mình.
2. Từ ngày 30/10/2017 đến 03/11/2017: Trưởng Tổ chức cử người làm việc với các phòng chức năng:
 1. Phòng Tổ chức - Đối ngoại: Nộp hồ sơ minh chứng và chốt số liệu về giờ chuẩn, giờ kiêm nhiệm, giờ được miễn, số giờ học GDQP, DQTV.
 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: lấy số liệu về  hệ số lương, giá thành của các loại tiết dạy.
 3. Phòng Đào tạo  - NCKH: lấy số liệu về nghiên cứu khoa học; số giờ hướng dẫn KLTN, kiểm tra TTSP; sĩ số học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017.
3. Ngày 03-08/11/2017, các cá nhân, tổ chức tiến hành kê khai giờ dạy và nộp bản mềm Hồ sơ thanh toán thừa giờ của tổ chức về Ban thanh toán thừa giờ (qua địa chỉ mail: haihung307@gmail.com).
4. Ngày 09-16/11/2017, các tổ chức cử người làm việc trực tiếp với Ban TTTG (theo Lịch làm việc của ban kèm theo) để rà soát hoàn thiện hồ sơ của tổ chức mình.
5. Ngày 21/11/2017, các tổ chức nộp Hồ sơ thanh toàn thừa giờ (đã hoàn thiện, có đầy đủ chữ ký xác nhận) về Ban thanh toán thừa giờ (tại Phòng ĐT-NCKH). Sau thời gian trên Ban thanh toán thừa giờ không chịu trách nhiệm về việc thanh toán của đơn vị.
Hồ sơ thanh toán thừa giờ của tổ chức bao gồm:
- Bản thanh toán thừa giờ của cá nhân (theo mẫu M.1, M.2).
- Bản thanh toán của từng tổ, nhóm bộ môn (theo mẫu M.3) và toàn khoa (theo mẫu M.4)
- Bản kê số tiết hướng dẫn, số tiết chấm Khóa luận Tốt nghiệp của sinh viên (theo mẫu M.5).
           - Bản phân công giảng dạy cả năm của đơn vị.
- Xác nhận của Trung tâm ĐTBDNV&KNM về giờ dạy không chính quy .
- Thời khoá biểu, Sổ đầu bài được thực hiện trong năm học 2016 - 2017 của các lớp do tổ chức quản lý.
6. Việc chi trả tiền thừa giờ năm học 2016-2017 được tiến hành trong tháng 12/2017. Các mẫu văn bản liên quan đến việc thanh toán thừa giờ được đăng tải trên website của trường.
Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức căn cứ hướng dẫn để chỉ đạo tính giờ vượt chuẩn cho công chức viên chức và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về giờ thanh toán của tổ chức mình. Mọi thông tin liên quan, liên hệ với Ban TTTG (gặp đ/c Trần Hải Hưng, thư ký Ban TTTG, SĐT 0903293995)./.
   
 
 
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN
BAN THANH TOÁN THỪA GIỜ
NĂM HỌC 2016-2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                               LỊCH LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC TỔ CHỨC
 
Tổ chức
Thời gian
Ghi chú
Khoa LLCT-TLGD
Từ 08h ngày 09/11/2017
 
Khoa Ngoại ngữ
Từ 08h ngày 10/11/2017
 
Các phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HCQT và Trung tâm TB-TV
Từ 08h ngày 11/11/2017
 
Các phòng: Thanh tra GD, CTHSSV; Ban QLKTX và TT ĐTBDNV&KNM
Từ 08h ngày 12/11/2017
 
Khoa THCS
Từ 08h ngày 13/11/2017
 
Khoa GDTC Nghệ thuật
Từ 08h ngày 14/11/2017
 
Khoa Mầm non
Từ 08h ngày 15/11/2017
 
Khoa Tiểu học
Từ 08h ngày 16/11/2017
 
 
Địa điểm làm việc: Phòng ĐT-NCKH (gặp trực tiếp đ/c Trần Hải Hưng, Thư ký Ban TTTG, sđt 0903.293.995).
Yêu cầu: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi làm việc./.
 
          
 
   BAN THANH TOÁN THỪA GIỜ
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
 
Xem tin theo ngày: