< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn Về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Năm học 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 và để triển khai công tác thi đua - khen thưởng trong toàn Trường, Nhà trường đề nghị trưởng các tổ chức trực thuộc tổ chức cho tập thể và các cá nhân tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018 - 2019 với những nội dung như sau:
I. Danh hiệu thi đua
1. Đối với Tập thể:
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
- Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
2. Đối với cá nhân:
- Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc
- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Lao động tiên tiến.
II. Các hình thức khen thưởng
Đối với tập thể và cá nhân:
- Huân chương lao động hạng Ba
- Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  UBND Tỉnh
- Giấy khen Hiệu trưởng
III. Các văn bản hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đến ngày 31/8/2018
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Căn cứ Thông tư  số 35 /2015/TT- BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 64/2015/QĐ - UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Quy chế  về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ quản lý, giảng viên, lao động hành chính ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ - CĐSP ngày 21/4/2015.
IV. Hồ sơ đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng
1. Tờ trình đăng ký Thi đua (mẫu 01).
2. Danh sách trích ngang đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2018 - 2019 của các tập thể, cá nhân (mẫu 02).
IV. Tổ chức thực hiện
- Đăng ký danh hiệu thi đua cần đăng ký danh hiệu từ thấp đến cao.
- Lãnh đạo các tổ chức trực thuộc nghiên cứu, hướng dẫn các văn bản về công tác Thi đua khen thưởng (Đã nêu ở mục III) đến từng CC,VC (Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà trường sẽ kịp thời cập nhật và phổ biến các văn bản bổ sung mới về công tác Thi đua, khen thưởng đến từng tổ chức).
- Nếu cá nhân, tổ chức nào không đăng ký thi đua, Hội đồng Thi đua không xét danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019 của cá nhân, tổ chức đó .
- Các tổ chức đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký thi đua về phòng Hành chính - Quản trị chậm nhất vào ngày 24/9/2018 (nộp bản mềm qua địa chỉ email: hien.tranthuong77@gmail.com và nộp bằng văn bản kèm theo hồ sơ Hội nghị Công chức, viên chức  năm học 2018 - 2019 cho đ/c Trần Thương Hiền chuyên viên Thi đua).
 Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký thi đua của các đơn vị theo biểu mẫu. Tất cả các hồ sơ không xây dựng theo mẫu, thiếu thông tin, đăng ký sai các danh hiệu thi đua, gửi về sau ngày 24/9/2018 đều coi là không hợp lệ.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ đ/c Trần Thương Hiền chuyên viên Thi đua, Phòng Hành chính - Quản trị.
Yêu cầu Trưởng các tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: