< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn về việc thực hiện công tác tìm hiểu thực tế giáo dục ở trường phổ thông, mầm non cho giảng viên

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện công tác tìm hiểu thực tế giáo dục
ở trường phổ thông, mầm non cho giảng viên
 
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH.UBND ngày 05/01/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 628/QĐ.UBND ngày 12/02/2018 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho trường CĐSP Nghệ An, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An hướng dẫn thực hiện công tác tìm hiểu thực tế giáo dục ở trường phổ thông, mầm non (sau đây gọi chung là thực tế phổ thông-TTPT) cho giảng viên như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Giúp giảng viên trường CĐSP Nghệ An (GgV) nâng cao kiến thức thực tiễn, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực phát triển quan hệ xã hội.
- Kết quả thực hiện công tác TTPT là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng đội ngũ giảng viên sư phạm có trình độ cao, đảm nhận tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ ở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
2. Yêu cầu
- Công tác TTPT phải được tổ chức khoa học, có chất lượng, an toàn, tiết kiệm.
- Công tác TTPT phải đảm bảo cân đối hợp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu tại các khoa/bộ môn trực thuộc và nhiệm vụ công tác chung của Trường CĐSP Nghệ An của các giảng viên.
- Các giảng viên tham gia TTPT cần tôn trọng cơ sở thực tế, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của ngành, của trường trong khi tham gia hoạt động.
II. NỘI DUNG THỰC TẾ PHỔ THÔNG
1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường phổ thông, mầm non
- Nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo; tự tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của nhà trường.
- Tìm hiểu các hoạt động của tổ chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của giáo viên, tài liệu, hồ sơ, các văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý, phù hợp với đặc trưng của từng ngành học, bậc học.
- Tìm hiểu các mối quan hệ xã hội nhà trường đang xây dựng, trong đó quan tâm đến hoạt động các tổ chức trong và ngoài nhà trường có ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.
2. Tìm hiểu việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học
- Thu thập thông tin về các chương trình giáo dục nhà trường đang triển khai, tìm hiểu việc xây dựng kế hoạch môn học cũng như một số công tác quản lý chuyên môn khác.
- Tìm hiểu việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
- Tìm hiểu việc triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ. Tìm hiểu hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp, tham gia dự giờ sinh hoạt lớp hoặc hoạt động giáo dục khác.
3. Tìm hiểu việc triển khai hoạt động dạy học bộ môn
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn với nhóm chuyên môn mình đảm nhận hoặc được phân công.
- Dự ít nhất 01 giờ dạy của giáo viên ở môn học phù hợp. Lưu ý, không tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy tại trường PT.
- Nắm bắt năng lực tiếp thu, trình độ nhận thức của học sinh cũng như đánh giá kết quả học tập môn học của học sinh.
- Tham gia dự giờ một số hoạt động giáo dục khác trong thời gian TTPT (nếu có)
4. Làm báo cáo thu hoạch
Cuối đợt TTPT mỗi giảng viên làm một báo cáo thu hoạch đánh giá quá trình thực tế và nêu các kiến nghị, đề xuất trong việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQL các cơ sở giáo dục tương ứng.
III. HỒ SƠ THỰC TẾ PHỔ THÔNG
Hồ sơ TTPT của đoàn (do Trưởng đoàn nạp về phòng ĐT-NCKH chậm nhất 7 ngày sau khi kết thúc đợt TTPT), bao gồm:
Kế hoạch chi tiết đợt TTPT (có xác nhận cơ sở thực tế).
Báo cáo thu hoạch cá nhân (do mỗi cá nhân tham gia TTPT thực hiện).
(Hồ sơ gửi kèm 01 bản mềm qua mail: dtnckhcdspna@gmail.com )
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Đào tạo- NCKH
- Liên hệ với các phòng Giáo dục& Đào tạo huyện, thị xã, thành phố để xác định địa bàn thực tế. Căn cứ vào các công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục& Đào tạo để cụ thể hoá các văn bản hướng dẫn của trường.
- Lập dự trù kinh phí cho các đoàn thực tập theo các chế độ hiện hành.
- Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt TTPT. Tập hợp hồ sơ thực tế, chuẩn bị cho công tác tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về toàn bộ các nội dung của đợt TTPT.
2. Các khoa, các tổ chuyên môn
- Triển khai nội dung, kế hoạch về công tác TTPT đến từng giảng viên.
- Lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia TTPT hàng năm, gửi về phòng Tổ chức-Đối ngoại.
3. Các Trưởng đoàn thực tế phổ thông
 - Chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn nội dung thực tế cho giảng viên trong đoàn trước khi đi TTPT.
- Liên hệ với lãnh đạo cơ sở thực tế để lập Kế hoạch chi tiết cho đoàn mình trong suốt đợt TTPT.
- Tập hợp Báo cáo thu hoạch cả đoàn, gửi về Phòng ĐT-NCKH, phối hợp phòng ĐT-NCKH tiến hành tổng kết, đánh giá chất lượng đợt TTPT.
Trong quá trình tiến hành công tác thực tế phổ thông, các cá nhân, đơn vị, tổ chức có ý kiến phản hồi, đề nghị liên hệ Lãnh đạo nhà trường (qua Phòng ĐT-NCKH)./.
 
Xem tin theo ngày: